Edu-V aan de slag met de vier belangrijkste uitdagingen rond digitale gegevensuitwisseling

10 januari 2023

Binnen het programma Edu-V is de afgelopen maanden gewerkt aan het ontwikkelen van de basisafspraken en prioriteiten voor eenvoudige, betrouwbare en veilige digitale gegevensuitwisseling. De deelnemende sector- en brancheorganisaties in het po, vo en mbo hebben het afgelopen najaar in kaart gebracht wat de concrete uitdagingen zijn waar scholen mee worden geconfronteerd. Hier gaat Edu-V als eerste mee aan de slag.

Uitdaging 1: Drempels verlagen voor doorgifte identiteiten 
De privacy van leerlingen is al behoorlijk goed beschermd. We hebben immers al jaren een privacyconvenant. De afspraken van het privacyconvenant gaan straks ook deel uitmaken van het Edu-V Afsprakenstelsel. Maar leveranciers en scholen ervaren ook drempels om gegevens en identiteiten op een veilige manier uit te wisselen. Hierdoor blijft het gebruik van het ECK-iD achter en worden onnodig veel persoonsgegevens uitgewisseld. Zowel leveranciers als scholen ervaren de implementatie van koppelingen tussen systemen als complex. Edu-V maakt afspraken over koppelingen voor doorgifte van het ECK-iD en de standaardattributen. Hierdoor wordt de veiligheid van uitwisselingen verder verbeterd. 

Uitdaging 2: Meer eenduidigheid in kenmerken van digitale leermiddelen  
Leermiddelen laten zich onderling moeilijk vergelijken. Scholen kunnen leermiddelen daardoor lastig vergelijken en het kost leraren veel moeite om leermiddelen met elkaar te combineren voor het creëren van persoonlijke leerlijnen. Edu-V maakt afspraken over kenmerken of beschrijvingen van leermiddelen, die onderlinge vergelijkingen makkelijker maken.

Uitdaging 3: Beter inzicht in toetscijfers en voortgangsgegevens
Omdat toetsresultaten van leerlingen en studenten nu niet altijd worden uitgewisseld tussen de verschillende onderwijssystemen, zijn docenten onnodig veel tijd kwijt aan het overtypen van cijfers. Daarom maakt Edu-V afspraken over het geautomatiseerd uitwisselen van digitale toetsresultaten en voortgangsgegevens. Docenten krijgen daardoor beter inzicht in het leerproces van hun leerlingen en studenten.

Uitdaging 4: Eenvoudiger verwerven en in gebruik nemen van digitale leermiddelen
Het aanschaffen en in gebruik nemen van digitale leermiddelen is vaak complex. Administratieve processen bij de verschillende leveranciers zijn ooit gemaakt voor het leveren van boeken, maar worden inmiddels ook gebruikt voor digitale leermiddelen. Dit leidt geregeld tot problemen bij de levering. Inzicht in de status van leveringen en ingebruikname van een digitaal leermiddel wordt er ook door gehinderd. Tot slot kunnen de huidige administratieve processen belemmeringen opleveren voor de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen. Edu-V maakt afspraken met leveranciers en scholen die moeten leiden tot een vereenvoudiging van de logistieke en administratieve keten.

Werkgroepen

Voor deze vier uitdagingen richt Edu-V werkgroepen in, die begin dit jaar aan de slag gaan.  Eind 2022 heeft Edu-V al een architectenraad in het leven geroepen. Deze raad gaat de basis leggen voor het werk van de werkgroepen, opdat de werkgroepen (technisch) goede afspraken maken. Wil je hier meer over weten? Bekijk dan het nieuwsbericht op de website van Edu-V

Klankbordgroep

Bovengenoemde uitdagingen zijn voorgelegd en besproken met de Edu-V klankbordgroep waar scholen en leveranciers in participeren. Dat gaat ook gelden voor de afspraken die de werkgroepen maken. Wil je ook meedenken en meepraten? Meld je dan aan voor de klankbordgroep

 

Over Edu-V
Binnen het programma Edu-V maken scholen en leveranciers onderling afspraken – een afsprakenstelsel – die de eenvoudige, veilige en betrouwbare toegang tot en het gebruik van digitale onderwijsmiddelen regelen voor het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs. Doel is dat scholen met minder inspanning en risico gebruik (kunnen) maken van digitale toepassingen in het onderwijs. Dat helpt hen om toekomstbestendig onderwijs te bieden en het beste uit leerlingen en studenten te halen. 

Zie voor meer informatie over het programma, de planning en hoe scholen hierin kunnen meedenken en -praten de website van Edu-V.