Eerste succesfactoren en knelpunten 10-14 onderwijs in beeld

04 december 2018

Het ministerie van OCW heeft de eerste tussenrapportage van de monitor rond de pilot 10-14 onderwijs naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze rapportage geeft onder meer een beeld van de succesfactoren bij de lopende initiatieven, alsook van de knelpunten die de deelnemende scholen nog ervaren bij het inrichten van en uitvoering geven aan het 10-14 onderwijs.

Momenteel doen twaalf initiatieven bestaande uit po- en vo-scholen in een pilot ervaring op met het 10-14 onderwijs. In het schooljaar 2017-2018 waren er zes initiatieven, dit schooljaar zijn nog eens zes initiatieven gestart. De resultaten en ervaringen van de deelnemende scholen worden gemonitord. In de eerste tussenrapportage die nu is gepubliceerd, zijn de eerste zes initiatieven onderzocht. Hierbij is gekeken naar het doel, de doelgroep, de inrichting en de succesfactoren van de verschillende concepten.

Ook zijn de eerste knelpunten in beeld gebracht. Zo ervaren de initiatieven problemen met de verschillen tussen po en vo wat betreft cao’s, bevoegdheden en geldstromen, en rond de rol van de eindtoets die binnen het 10-14 onderwijs in feite een tussentoets is. De regiegroep van de pilot, waar ook de VO-raad onderdeel van uitmaakt, verdiept deze knelpunten de komende maanden. In de begeleidende brief bij de tussenrapportage schrijft de minister dat hij voor de zomer van 2019 de analyse van de knelpunten afgerond wil hebben en mogelijke oplossingen met de scholen wil delen.

De tussenrapportage is de eerste monitoringsonderzoek. In 2020 verschijnt het eindrapport. Op basis hiervan bekijkt het ministerie of de wet- en regelgeving onnodige belemmeringen opwerpt voor de verbetering en effectiviteit van het 10-14 onderwijs en worden de regels indien nodig aangepast.

Over het 10-14 onderwijs
10-14 onderwijs wordt gezien als een manier om de overgang po-vo voor leerlingen te versoepelen en kansenongelijkheid tegen te gaan. Leerlingen tussen de 10 en 14 jaar worden hierbij door een team van po- en vo-docenten in een doorlopende leerlijn begeleid naar de overstap naar het vo. Hierbij volgen zij een persoonlijke leerroute, met veel aandacht voor talent- en persoonsontwikkeling. Leerlingen krijgen zo meer tijd om te ontdekken wat ze willen en kunnen en wat bij hen past, voordat halverwege het vierde leerjaar een keuze voor het vo wordt gemaakt. Het kan zo bijvoorbeeld een oplossing zijn voor leerlingen van laagopgeleide ouders, die die in groep acht nu niet altijd een passend advies krijgen, en voor leerlingen die qua ontwikkeling nog niet helemaal toe zijn aan de overstap of juist al eerder extra uitdaging willen.