Extra middelen voor scholen met een breed onderwijsaanbod op campus op aanvraag

19 mei 2022

De regeling aanvullende bekostiging vo-scholen in uitzonderlijke omstandigheden wordt uitgebreid. Het ministerie van OCW heeft de regeling op 29 april gepubliceerd. De nieuwe regeling is er voor scholen die op een campus als twee vestigingen zijn georganiseerd maar wel in dezelfde mate een gezamenlijke bijdrage leveren aan het tegengaan van segregatie als een brede school op één locatie.
UPDATE: aanvraagpagina voor de subsidie toegevoegd

Het bedrag dat het bevoegd gezag voor zo’n campus kan aanvragen is gelijk aan het bedrag dat scholen ontvangen indien het brede aanbod op één vestiging wordt aangeboden (2022: € 227.160,97). Er is gekozen voor een aanvraagregeling omdat het niet mogelijk is om deze voorwaarden geautomatiseerd te toetsen

Voor een succesvolle aanvraag is het dus wel van belang dat de vestigingen dicht bij elkaar liggen en de leerlingen van vbo tot en met vwo elkaar daadwerkelijk ontmoeten in de schoolgebouwen. Concreet betekent dit:

 • De twee vestigingen moeten dicht bij elkaar gelegen zijn op hemelsbreed een gemeten afstand van maximaal 300 meter;
 • De leerlingen van vbo tot en met vwo komen samen in reguliere onderwijstijd. Dit wordt aangetoond door:
  • de onderbouw van het vbo tot en met het vwo wordt verzorgd op één van de vestigingen of;
  • de bovenbouw van het vbo tot en met het vwo wordt verzorgd op één van de vestigingen of;
  • het bevoegd gezag toont aan dat minimaal 50% van de leerlingen minimaal 20% van hun onderwijstijd onderwijs volgt op beide vestigingen.
    

Snel aanvragen, deadline op 1 juni

Schoolbesturen moeten voor het kalenderjaar 2022 de aanvraag voor 1 juni 2022 indienen. Beslissing op aanvraag gebeurt uiterlijk op 1 augustus en, bij toekenning, volgt bekostiging in november.
Let op: Vanaf volgend jaar dient de aanvraag een maand eerder binnen te zijn, dus uiterlijk 1 mei.

De beschikking geldt tot en met het jaar 2026. De regeling wordt voor het einde van 2026 geëvalueerd waarbij zal worden gekeken of de criteria voldoen en of er aanpassingen moeten komen in de regeling.

Binnen de dit jaar gestarte vereenvoudigde bekostiging bestaat een aanvullende bekostiging voor vestigingen van scholen waarop het onderwijsaanbod van vbo tot en met vwo wordt aangeboden. Idee hierbij is dat op deze manier een bijdrage wordt geleverd aan het tegengaan van segregatie doordat leerlingen van verschillende onderwijsniveaus elkaar ontmoeten. Ook kunnen op deze vestigingen leerlingen soepeler op- en afstromen, zonder dat zij naar een andere school hoeven.