Extra middelen voor vso om technisch vmbo te versterken

26 februari 2019

Het voortgezet speciaal onderwijs (vso) krijgt extra geld om te investeren in hun technische vmbo-opleidingen. Voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen gaat het om 1325 euro per techniekleerling in 2018, en 2650 euro per techniekleerling in 2019. Samen komt dat neer op een miljoen per jaar. De gemengde leerweg ontvangt de helft van dat bedrag.

De bedragen maken deel uit van de 100 miljoen euro, die het kabinet in juni 2018 structureel (jaarlijks) heeft toegezegd voor versterking van het techniekonderwijs op het vmbo. Hierbij gelden drie fases: een aanloopfase, transitiefase en structurele fase. Voor de aanloopfase (2018 en 2019) was al geregeld dat alle reguliere scholen met een technisch vmbo-aanbod aanvullende bekostiging kregen. Het voortgezet speciaal onderwijs - dat officieel onder het primair onderwijs valt - was echter nog niet in deze regeling meegenomen. Dit is op verzoek van de Tweede Kamer rechtgetrokken. De vso-scholen krijgen nu in deze fase voor hun techniekleerlingen net zoveel aanvullende bekostiging als reguliere vmbo-scholen.

De aanvullende middelen ontvangen de vso-scholen niet automatisch. Zij kunnen het bedrag voor 2018 en 2019 in één keer aanvragen bij DUO. Dit kan tussen 1 april en 1 mei 2019 via de website van DUO

Regionale aanpak

Vanaf 2020 wordt de 100 miljoen ingezet om uitvoering te geven aan regionale plannen voor de versterking van het techniekonderwijs. Vmbo-scholen kunnen subsidie aanvragen om samen met mbo-instellingen en het bedrijfsleven aan de slag te gaan met deze plannen. De vso-scholen maken deel uit van deze ‘Subsidieregeling sterk techniekonderwijs’.

De aanvullende bekostiging vmbo-techniek voor vso-scholen is formeel geregeld in de regeling 'Aanvullende bekostiging technisch vmbo 2018-2019'.