Aanpak en inzet extra middelen vmbo-techniek bekend

20 juni 2018

De minister heeft in de Kamerbrief ‘Samen naar een sterk technisch vmbo’ zijn plannen bekend gemaakt voor de in het regeerakkoord beloofde 100 miljoen euro voor versterking van het techniekonderwijs op het vmbo. Het kabinet stelt de middelen structureel beschikbaar om regionaal dekkend en kwalitatief hoogstaand techniekonderwijs te realiseren op het vmbo.

In het plan van aanpak wordt onderscheid gemaakt in een aanloopfase, een transitiefase en een structurele fase.

Aanloopfase (2018 en 2019): planvorming en financiële injectie voor harde techniek

Voor deze fase is in 2018 € 32 miljoen en in 2019 € 57 miljoen beschikbaar, zo blijkt uit de regeling ‘Aanvullende bekostiging technisch vmbo 2018 en 2019', die op 20 juni jl. is gepubliceerd. Het geld wordt verdeeld over het aantal leerlingen dat is ingeschreven in de bovenbouw van de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen en de gemengde leerweg van het vmbo in de profielen Produceren, installeren en energie (PIE), Bouwen, wonen en interieur (BWI) en Mobiliteit en transport (MTR), inclusief de leerlingen die nog deelnemen aan de verwante ‘oude’ afdelingen en intrasectorale programma’s. Ook leerlingen die een leerwerktraject, vakmanschapsroute of beroepsroute in deze profielen volgen vallen onder deze regeling. In 2018 gaat het om een bedrag van 1544,48 euro (bb en kb) en 772,24 euro (gl) per leerling in leerjaar 3 en 4. De teldatum voor 2018 is 1 oktober 2017. Voor 2019 zijn deze bedragen 3078 euro (bb en kb) en 1539 (gl). Ook leerlingen in het vso die zijn ingeschreven in een van deze profielen tellen mee. De teldatum hiervoor is 1 oktober 2018.

De middelen worden door DUO als aanvullende bekostiging beschikbaar gesteld. Vmbo-scholen kunnen uiterlijk in september 2018 het eerste geld tegemoet zien.

Regionale planvorming
Vmbo-scholen gaan in de aanloopfase – samen met andere vmbo-scholen, mbo-instellingen en het regionale bedrijfsleven  – ook aan de slag met het opstellen van regionale plannen. Alle scholen met beroepsgericht vmbo ontvangen daarvoor een bedrag, waarmee ze iemand kunnen vrijspelen om de plannen te maken en het benodigde netwerk op te zetten. In 2018 gaat het om 17,40 euro (bb en kb) en 8,70 euro (gl), per vmbo-leerling in de bovenbouw, ongeacht het profiel dat leerlingen volgen. In 2019 gaat het om 38,50 euro (bb en kb) en 19,25 (gl), per vmbo-leerling in de bovenbouw, ongeacht het profiel dat leerlingen volgen. De middelen worden in 2018 in één keer betaald, uiterlijk in september. In 2019 worden de middelen betaald in maart.

Scholen dienen uiterlijk 1 november 2018 een vooraanmelding (inclusief beoogde samenwerkingspartners)  te doen en de regionale plannen uiterlijk 1 april 2019 in te dienen. Zij kunnen daarbij voor eventuele vragen en advies een beroep doen op het centrale ondersteuningspunt van de Stichting Platforms Vmbo.

infographic fase 1

Transitiefase (2020-2024): uitvoering van regionale plannen

In deze fase werken scholen aan de uitvoering van hun regionale plannen, waarbij gewerkt wordt aan een duurzaam aanbod van het techniekonderwijs. Het gaat daarbij niet alleen om de harde techniek, maar bijvoorbeeld ook om het integreren van techniek en technologie in de andere profielen en leerwegen in het vmbo.

Voor de regioplannen in techniekregio’s is maximaal 15.895 euro per leerling voor 4 jaar (bb- en kb-leerlingen bovenbouw PIE, BWI, M&T, MaT en MVI) en 7.947,50 euro per leerling voor 4 jaar (gl-leerlingen bovenbouw PIE, BWI, M&T, MaT en MVI) beschikbaar. Ook voor deze subsidie tellen vso-leerlingen die zijn ingeschreven in een technisch profiel mee. Dit bedrag wordt in 4 jaar uitbetaald, de eerste betaling is in het eerste kwartaal van 2020.

In elk plan moet het regionale bedrijfsleven minimaal 10 procent cofinanciering inbrengen, in geld of in natura. Daarnaast is er een budget gereserveerd van maximaal 2 miljoen euro voor regio’s die geen of zeer weinig techniekonderwijs hebben.

infographic 2

Structurele fase (2025 en verder): duurzame verankering

In deze fase wordt – op basis van evaluatie – de omslag naar een dekkend en kwalitatief hoogstaand techniekonderwijs bestendigd. Het doel daarvan is dat het techniekonderwijs de middelen krijgt om innovatief te blijven en zich kan aanpassen aan de snelle ontwikkelingen in de techniek en de technologie.

infographic fase 3

Middelen voor bijscholing

Los van bovenstaande komt er de komende jaren (tot 2020) verder in totaal ruim 9 miljoen euro beschikbaar voor de verdere professionalisering van beroepsgerichte docenten. Hiermee wordt onder meer bijscholingsaanbod tegen een sterk gereduceerd tarief beschikbaar gemaakt.

Update 26 februari 2019: inmiddels is geregeld dat ook het voortgezet speciaal onderwijs (vso) in de aanloopfase aanvullende bekostiging krijgt. Het vso was al onderdeel van de transitiefase (regionale planvorming) en de subsidieregeling voor het opstellen en uitvoeren van de regionale plannen.
 

Steun voor financiële injectie en aanpak

De VO-raad is blij met deze extra financiële injectie van het kabinet. De VO-raad heeft de afgelopen jaren herhaaldelijk aangedrongen op meer middelen voor vmbo techniek omdat vmbo-scholen door onder andere krimp en de hoge kosten die zijn gemoeid met techniekonderwijs, het techniekonderwijs met veel moeite in de lucht kunnen houden.

Ook steunt de VO-raad de gefaseerde en gevarieerde aanpak, met zowel een diepte- als een breedtestrategie, en waarbij vmbo-scholen nadrukkelijk in de lead zijn om samen met regionale partners het techniekonderwijs duurzaam te versterken.