Gezamenlijke reactie internetconsultatie wetsvoorstel leerrecht

21 januari 2021

Op initiatief van D66 is een wetsvoorstel leerrecht ontwikkeld. Met dit wetsvoorstel wordt de Leerplichtwet aangepast op het recht op onderwijs, zoals ook in het Kinderrechtenverdrag wordt omschreven. Jongeren krijgen daarmee het recht op zo volledig mogelijke ontplooiing. De VO-raad en de Sectorraad swv vo hebben een gezamenlijke reactie geformuleerd op de internetconsultatie Wet invoering leerrecht.

In de nieuwe wet wordt de positie van de jeugdarts op school expliciet en versterkt. Hiervoor moeten de jeugdartsen -indien nodig- wel toegerust worden. Samenwerkingsverbanden krijgen een meldingsplicht bij de jeugdarts bij (dreigende) uitval, zodat er op tijd adequate maatregelen geformuleerd kunnen worden voor het ondersteuningsplan van de samenwerkingsverbanden. Samenwerkingsverbanden dienen alle mogelijke en noodzakelijke ondersteuning te bieden om onderwijs mogelijk te maken. 

Jongeren die nu ontheffing van de leerplicht hebben, maar wel een ontwikkelingsperspectief hebben, krijgen het recht op onderwijs. Op lokaal niveau wordt de stap gezet richting jeugdgezondheidszorg, in plaats van jeugdhulpverlening. 

Het was tot half januari mogelijk via internetconsultatie te reageren op dit wetsvoorstel. In de gezamenlijke reactie van de VO-raad en de Sectorraad swv vo wordt vooral een aantal vragen gesteld bij de uitvoerbaarheid van het wetsvoorstel.