Goedkeuring NGF-voorstel 'Technologieonderwijs voor alle leerlingen'

19 maart 2024

Het programma Techkwadraat - dat was ingediend bij het Nationaal Groeifonds (NGF) als voorstel ‘Investeren in het talent van de toekomst’ - kan van start. Het kabinet heeft op advies van de commissie van het Nationaal Groeifonds besloten om deels voorwaardelijk 351,6 miljoen euro aan dit voorstel toe te kennen. Het programma heeft als doel om technologieonderwijs voor elk kind toegankelijk te maken.

Met de financiële impuls kunnen regionale samenwerkingsverbanden van scholen, bedrijven en buitenschoolse organisaties een plan van aanpak ontwikkelen om het technologieonderwijs in de regio te versterken, of verder aan de slag met lopende initiatieven op dit vlak. Zodat alle leerlingen - ongeacht hun achtergrond of sociaaleconomische status - meer in aanraking komen en vertrouwd raken met technologie, eventuele talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen op dit vlak en zich breed kunnen oriënteren op een vervolgstudie en beroep.

Het voorstel voor het programma Techkwadraat is ingediend door de ministeries van OCW en EZK, met Platform Talent voor Technologie (PTvT) als penvoerder. De VO-raad is geen mede-indiener, maar is wel betrokken geweest bij de vormgeving, om te zorgen dat de aanvraag goed aansloot bij de wensen en mogelijkheden van het onderwijs. De eerdere reservering voor het voorstel is nu omgezet in een onvoorwaardelijke toekenning van 145,8 miljoen euro tot en met 2027 en een voorwaardelijk toekenning van de overige 205,8 miljoen euro op basis van de midterm.

Subsidie

De middelen komen beschikbaar in de vorm van subsidie. Na de zomer komt er meer informatie beschikbaar over de subsidieregeling en ondersteuning voor samenwerkingsverbanden bij netwerk- en planvorming.

Ook wordt samen met verschillende expertpartners een landelijke kennis- en ondersteuningsstructuur ingericht om kennisuitwisseling van werkende aanpakken te stimuleren, aansluiting op het curriculum te realiseren, én om te zorgen voor samenhang, doorontwikkeling en borging van opgedane kennis.

 

Overige toekenningen onderwijsector 
De commissie van het Nationaal Groeifonds heeft ook de nadere onderbouwing voor de aanvraag van het Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting goedgekeurd. Dit programma wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit, duurzaamheid en functionaliteit van schoolgebouwen. 

In 2022 is daarnaast vanuit het Nationaal Groeifonds 20,5 miljoen euro definitief en 57,9 miljoen euro voorwaardelijk toegekend aan het programma Impuls Open Leermiddelen. Van deze laatste middelen wordt 19,5 miljoen euro nu definitief. 


Op 19 maart stemde de Tweede Kamer tegen een motie van D66 om het Nationaal Groeifonds te behouden. Dit heeft geen gevolgen voor de bestaande (toegekende) projecten. Wel gaan het fonds, en de eerstvolgende nieuwe aanvraagronde die op 1 juni open zou gaan, hiermee voorlopig op pauze.