Huisvestingsvoorstellen VO-raad onderdeel van klimaatakkoord

03 juli 2019

Afgelopen week presenteerde het kabinet het langverwachte klimaatakkoord. De belangrijkste doelen van dit akkoord zijn 49% reductie van de CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990 en bijna CO2-neutrale gebouwen in 2050. Ook de huisvestingsvoorstellen van de VO-raad, PO-Raad en VNG zijn onderdeel van het klimaatakkoord. De VO-raad vindt dit een goede ontwikkeling en onderschrijft de doelen van het klimaatakkoord. Het is evenwel onontkoombaar dat er extra geld beschikbaar moet komen voor scholen om deze doelen te realiseren.

De VO-raad en PO-Raad hebben de plannen uit het klimaatakkoord verwerkt in een sectorale routekaart*, met daarin een plan hoe alle schoolgebouwen in 2050 CO2-arm kunnen worden. Er zal een aanzienlijke versnelling van de verduurzamingsmaatregelen moeten plaatsvinden om de doelen te bereiken. De verduurzaming zal ook hand in hand moeten gebeuren met het verbeteren van de functionele kwaliteit van gebouwen en verbetering van het binnenmilieu. Bovendien zullen gebouwen direct energieneutraal (ENG) moeten worden en niet eerst bijna energieneutraal (BENG). Zeker is dat dit scholen met de bestaande middelen niet zal lukken. Hiervoor is een forse extra investering vanuit de overheid nodig. Hoe groot de extra investering is die nodig is, wordt nog onderzocht.

Voorstellen VO-raad overgenomen door kabinet

Naast het financiële verhaal moet ook de wet aanzienlijk veranderen om een doorbraak te realiseren in de verduurzaming van schoolgebouwen. Daarom is de VO-raad blij dat het kabinet in haar aangekondigde maatregelen de wetgevingsvoorstellen van PO-Raad, VO-raad en VNG heeft opgenomen. Verplichte integrale huisvestingsplannen (IHP’s) - en hierop aansluitende meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) - zijn een belangrijk middel om verduurzaming concreet en planbaar te maken. Ook zal verduurzaming veelal in de vorm van renovatie moeten plaatsvinden. Het is daarom belangrijk dat zowel IHP als renovatie in de wet wordt opgenomen. Het ministerie van OCW is momenteel bezig met de voorbereiding van de wetswijziging.

Op zijn vroegst zal de wet in 2022 zijn aangepast, maar de VO-raad roept gemeenten en schoolbesturen op om de klimaatdoelen nu al voor ogen te houden bij het vaststellen van een nieuw IHP, en al kortetermijnmaatregelen te nemen

Voor ondersteuning op dit vlak - onder meer via kosteloos advies van een energiecoach - kunnen scholen terecht op scholenbesparenenergie.nl.


* Naar verwachting komt deze routekaart na de zomer beschikbaar via deze website.