In Trouw: ‘Vrijwillige ouderbijdrage blijft voor onduidelijkheid zorgen’

17 oktober 2018

Minister Slob maakte afgelopen maart bekend dat scholen in het funderend onderwijs voor het einde van dit jaar gezamenlijke afspraken moeten hebben gemaakt over de vrijwillige ouderbijdrage. Een opdracht die tijd vraagt, omdat het hierbij om complexe vraagstukken gaat, onderstreept de VO-raad in dagblad Trouw, dat op 17 oktober aandacht besteedt aan dit thema. De VO-raad nodigt schoolbestuurders, schoolleiders en anderen binnen de school uit om op 7 november in een webinar met voorzitter Paul Rosenmöller nader in gesprek te gaan over de vrijwillige ouderbijdrage en mee te denken over de afspraken.

De vrijwillige ouderbijdrage leidt elk jaar opnieuw tot wrevel en onduidelijkheid. Ten eerste is niet bij alle ouders bekend dat de bijdrage vrijwillig is, benadrukt Trouw. Veel ouders ervaren de bijdrage als verplicht. De bedragen die scholen vragen lopen nu ook sterk uiteen en kunnen met name in het vo hoog oplopen, zo schrijft Trouw. Dit kan ook bijdragen aan kansenongelijkheid: het kan de schoolkeuze beïnvloeden, en er is een aantal incidenten bekend van leerlingen die niet mochten deelnemen aan een activiteit omdat hun ouders de bijdrage niet konden betalen. Verder blijkt dat de activiteiten die uit de vrijwillige ouderbijdrage bekostigd worden sterk variëren, en dat het voor ouders niet altijd duidelijk is waar hun bijdrage aan wordt besteed.

Om deze onduidelijkheid en wrevel weg te nemen, werken de VO-raad en PO-Raad aan afspraken rond de ouderbijdrage voor vo- en po-scholen. “Dit is niet iets waar je van de ene op de andere dag een set afspraken voor hebt liggen”, aldus de VO-raad in Trouw. Gezamenlijke afspraken zijn voor scholen lastig, onder meer omdat ze verschillend denken over invulling van de vrijwillige ouderbijdrage. Zo verschilt het per school voor welke activiteiten een extra bijdrage gevraagd wordt. “Uitgangspunt is dat het onwenselijk is als leerlingen niet mee kunnen doen. Maar bij sommige activiteiten is het heel duidelijk, bij andere activiteiten is dit minder evident, denk aan een ski-reis.”

Het ministerie van OCW heeft aangegeven dat er eind dit jaar afspraken dienen te liggen. Zo niet, dan wil OCW de wet aanpassen. De SP en GroenLinks hebben daarnaast al een wetsvoorstel voorbereid om wettelijk vast te leggen dat het niet (kunnen) betalen van de vrijwillige ouderbijdrage niet mag leiden tot uitsluiting van een leerling van een activiteit of het opleggen van een andere activiteit.