Instrument voor zelfevaluatie kwaliteitsborging schoolexaminering beschikbaar

19 juli 2018

De problemen rond de schoolexamenpraktijk op VMBO Maastricht hebben geleid tot extra aandacht voor de vraag of de kwaliteit van de (school)examinering geborgd is op alle scholen, en of er mogelijkheden zijn voor verbetering. De VO-raad heeft zijn leden naar aanleiding van de situatie in Maastricht opgeroepen in de eigen school/scholen de processen rondom (school)examinering nog een keer kritisch tegen het licht te houden. Om leden hierbij te faciliteren, is een 'Zelfevaluatie-instrument Kwaliteitsborging Schoolexaminering' ontwikkeld.

Met behulp van deze zelfevaluatie kunnen schoolbestuurders en schoolleiders nagaan of de processen rondom de schoolexamens* in de eigen instelling zijn ingericht volgens de wet- en regelgeving en of de procedures correct verlopen.

Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van een checklist Examenreglement en een checklist PTA. Deze checklists gaan meer in detail in op de uitvoeringspraktijk en zijn vooral bedoeld voor de functionarissen die hier direct mee belast zijn (directeuren, examensecretarissen e.d.). De checklists maken deel uit van een reeks; de overige checklists komen na de zomer beschikbaar en gaan onder andere in op de kwaliteit van en deelname aan de schoolexamens (onregelmatigheden, verhindering e.d.).

Onderzoek

De VO-raad laat momenteel ook een onafhankelijk onderzoek doen naar de kwaliteitsborging van de schoolexaminering en de positie van het PTA hierin. Hier komen ook aanbevelingen uit voort voor verbetering van de processen, waar scholen en besturen indien nodig gebruik van kunnen maken. Het eindrapport komt naar verwachting in november 2018 beschikbaar.

Zie voor de laatste ontwikkelingen rondom de eindexamens VMBO Maastricht de voortgangsbrief en vragen en antwoorden van het ministerie van OCW (31 augustus 2018).

 

*In de zelfevaluatie ligt de focus op de schoolexamens, maar het instrument kan grotendeels ook worden toegepast op het centraal examen.