Investeringen in vo broodnodig

13 september 2018

Om modern onderwijs te kunnen (blijven) realiseren zijn extra investeringen in het voortgezet onderwijs hoognodig. In aanloop naar Prinsjesdag roept de VO-raad het kabinet via een brief aan de Tweede Kamer daarom op de doelmatigheidskorting te schrappen en te investeren in met name ontwikkeltijd voor leraren en ict-infrastructuur en leermiddelen.

Het regeerakkoord van dit kabinet borduurt wat betreft het voortgezet onderwijs in grote mate voort op al bestaande initiatieven, zoals het bevorderen van kansengelijkheid, maatwerk en brede brugklassen. De VO-raad deelt deze ambities en juicht toe dat sprake is van continuïteit van beleid. 

Maar er worden in het regeerakkoord, behalve voor vmbo techniek, geen aanvullende middelen vrijgemaakt voor het vo, want: ‘er is geen geld’. Die boodschap doet geen recht aan de eisen die aan het voortgezet onderwijs worden gesteld en aan de uitdagingen waar onze sector voor staat. Het kunnen (blijven) realiseren van modern onderwijs, toegesneden op de ontwikkelingen in de samenleving, vraagt om extra investeringen.

Haal doelmatigheidskorting van tafel

De VO-raad pleit er daarom voor de doelmatigheidskorting te schrappen. Dit is een bezuiniging, oplopend tot 183 miljoen, waarvan naar verwachting 47 miljoen bij het vo terechtkomt.

Investeer in ontwikkeltijd

Daarnaast dient het kabinet te investeren in ontwikkeltijd. Werkgevers en werknemers hebben een cao-akkoord gesloten dat leraren meer tijd geeft om te werken aan het verbeteren van de kwaliteit en ontwikkeling van het onderwijs. Deze vijftig uur extra ontwikkeltijd op jaarbasis is slechts een eerste stap. Om leraren meer tijd en ruimte te geven om zich te verbeteren, verbreden, verdiepen en vorm te geven aan onderwijsvernieuwing, is een structurele investering van 250 miljoen op jaarbasis nodig, ter financiering van nogmaals 50 uur ontwikkeltijd op jaarbasis.  

Investeer in ict-infrastructuur en leermiddelen

Ook is het belangrijk om (incidenteel) te investeren in ict-infrastructuur en leermiddelen. De huidige bekostiging voor leermiddelen (304 euro per leerling) is niet toereikend. Een investering van 200 miljoen euro in de periode 2019-2023 is noodzakelijk om de ontwikkeling naar eigentijdse leermiddelen voor modern onderwijs mogelijk te maken. Ook is een investering van circa 50 miljoen voor de periode 2019-2023 noodzakelijk om de sectoren po en vo van moderne, veilige en toekomstbestendige internetverbindingen te voorzien. 

Nauwelijks geld bijgekomen voor vo
Uit een analyse van bezuinigingen, oplopende kosten en investeringen van de afgelopen jaren blijkt dat er in het voortgezet onderwijs onderaan de streep nauwelijks geld is bijgekomen. De VO-raad maakte daarover een infographic.

infographic over investeringen en bezuinigingen in het vo