Jaarwerkplan Inspectie 2024: focus op direct toezicht op scholen

05 oktober 2023

In 2024 gaat de Inspectie van het Onderwijs vaker kwaliteitsonderzoeken op de scholen houden om zo een beter beeld te krijgen van de kwaliteit op schoolniveau. Door de ‘risicozeef scherper af te stellen’ hoopt de Inspectie sneller in te kunnen grijpen bij scholen die onvoldoende presteren. Dit blijkt uit het 'Ontwerp Jaarwerkplan 2024' waarin de Inspectie de doelen en activiteiten voor volgend jaar presenteert. De Inspectie breidt de bestaande capaciteit verder uit en heeft – als uitvloeisel van het coalitieakkoord – hiervoor structureel bijna 17 miljoen euro extra middelen beschikbaar.


Toezichts- en onderzoeksdruk

Het aantal inspectieonderzoeken op school- en stelselniveau is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Naast internationale en nationale stelselonderzoeken zoals PISA en PEIL VO, heeft de Inspectie zelf ook een uitgebreid onderzoeksprogramma waarvoor scholen persoonlijk worden bezocht. De VO-raad krijgt veel signalen dat scholen een forse toename van de onderzoeks- en toezichtsdruk ervaren en benadrukt dat dit veel energie en tijd vraagt van de leidinggevenden en professionals in de school.  Door het uitvoeren van extra kwaliteitsonderzoeken en interventies als ‘onaangekondigde’ bezoeken en snellere sanctionering neemt de druk op besturen en scholen nog verder toe.

Over het jaarwerkplan

De inspectie legt in 2024 de inhoudelijke focus op het versterken van de basisvaardigheden. Hiervoor is in het Onderzoekskader VO dat vanaf 1 augustus geldt een aparte standaard basisvaardigheden opgenomen. De VO-raad heeft – samen met andere organisaties – kanttekeningen geplaatst bij het – overhaast - toevoegen van deze extra standaard OP0 aan het kader en het gewicht dat aan deze standaard wordt toegekend. Het huidige curriculum biedt in onze optiek hiertoe bovendien onvoldoende houvast. De VO-raad hecht daarom groot belang aan een goede verankering van basisvaardigheden in de kerndoelen en examenprogramma’s. Deze worden op dit moment herzien.    

Onderzoeksprogramma

Met stelselonderzoeken beoogt de Inspectie zicht te krijgen op het functioneren van de kernfuncties van het stelsel (kwalificatie, socialisatie en allocatie). Daarbij krijgen sociale veiligheid, gelijke kansen en passend onderwijs nadrukkelijk meer aandacht. In de periode 2023 – 2025 worden daarnaast de kwaliteit van onderwijsprofessionals, het curriculum en het aanbod en flexibilisering en netwerken onder de loep genomen. Het gaat daarbij onder andere om onderzoek naar de curricula van lerarenopleidingen en de waarde van een vo-diploma.