Justitie presenteert 'Actieplan wapens en jongeren' met lokale maatregelen

11 november 2020

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft op 11 november 2020 het 'Actieplan wapens en jongeren' naar de Tweede Kamer gestuurd. Het plan is tot stand gekomen onder meer* met het Openbaar Ministerie, de politie en diverse burgemeesters van gemeenten waar (steek)wapenbezit en -gebruik onder jongeren problematisch is.

De uitvoering van het actieplan moet het wapenbezit en wapengeweld onder jongeren terugdringen. De aanpak is gericht op het niveau van het lokaal integraal veiligheidsbeleid en omvat preventieve, proactieve en repressieve maatregelen.

  • De preventieve maatregelen hebben betrekking op bewustwording en ontmoediging bij jongeren in het algemeen en hun sociale omgeving.
     
  • Proactieve maatregelen zijn specifiek gericht op de groep risicojongeren en behelzen maatregelen als het beter zicht krijgen op deze groep -ook online- op het versterken van de lokale contacten in de aanpak van wapenbezit, het niet tolereren en verminderen van wapens onder jongeren en het bemoeilijken van de verkoop van wapens aan jongeren.
     
  • Repressieve maatregelen zijn het ingrijpen bij online filmpjes die strafbare uitingen bevatten, het verkennen van de mogelijkheden om ouders méér aan te spreken op het criminele gedrag van hun kind, het opstellen van een escalatieladder voor het optreden na het constateren van strafbare gedragingen en waar nodig het versterken van het wettelijk instrumentarium.


Van een aantal lokale acties in dit actieplan hebben de betrokken gemeenten gezegd dat zij deze in ieder geval allemaal zullen uitvoeren. Er moet zicht komen op de jeugd en jongerengroepen die problemen veroorzaken, een inleveractie voor (steek)wapens in 2021, bewustwording via voorlichting op scholen en/of door Halt, en risicosignalering en vroegtijdig ingrijpen na wapenbezit. Het actieplan geldt in principe voor twee jaar.

Het toenemend aantal steekincidenten is zorgelijke ontwikkeling, aldus de VO-raad. “Het is een maatschappelijk probleem dat de scholen in komt, over de hele breedte van het onderwijs. Samen met Stichting School & Veiligheid adviseren wij scholen hoe zij kunnen werken aan een sociaal veilig klimaat op school. Daarbij is samenwerking met ouders, politie (wijkagent) en jeugdzorg van groot belang.

*Samenwerkingsverband van vijftien betrokken gemeenten, Openbaar Ministerie, politie, Halt, Jeugdreclassering, Raad voor de Kinderbescherming, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid en de ministeries van JenV en OCW.