Wettelijk quotum bekendgemaakt door het ministerie van SZW

25 oktober 2017

Op 24 oktober maakte het ministerie van SZW het wettelijk quotum voor het jaar 2018 bekend: 1,93%. Dit betekent dat 1,93% van de verloonde uren van uw organisatie in 2018 moet bestaan uit banen voor mensen uit het doelgroepregister banenafspraak. Vrijdag 8 september 2017 heeft het kabinet besloten het quotum voor de banenafspraak te activeren voor de sector overheid. Dit blijkt uit een brief die naar de Eerste en Tweede Kamer is gestuurd.

Aanleiding hiervoor is dat werkgevers bij overheid en onderwijs in 2016 circa 3.600 banen hebben gerealiseerd voor mensen met een arbeidsbeperking, in plaats van de beoogde 6.500. In de brief geeft het kabinet aan zich te realiseren dat de uitvoering van de banenafspraak knelpunten kent die onderzocht en opgelost moeten worden.

In 2013 zijn in het Sociaal Akkoord afspraken gemaakt over het aannemen van werknemers met een arbeidsbeperking. Het is de bedoeling dat het bedrijfsleven 100.000 extra banen voor deze doelgroep creëert en de sector overheid 25.000 extra banen. Deze banen moeten in 2023 gerealiseerd zijn, ten opzichte van het aantal banen op 1 januari 2013. De banenafspraak is wettelijk verankerd in de Participatiewet. De sociale partners in het voortgezet onderwijs hebben zich aan de afspraak verbonden en deze verwerkt in de CAO VO.


De VO-raad heeft in samenwerking met het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) in een brief aan informateur Zalm aangegeven dat de quotumheffing op dit moment niet het geëigende middel is om de banenafspraak tot een succes te maken. In deze brief zijn ook enkele knelpunten aangegeven die werkgevers ervaren bij de uitvoering van de banenafspraak.

De VO-raad vindt het positief dat het kabinet oog heeft voor de door de sectoren genoemde knelpunten. De invoering van de quotumheffing wordt met een jaar uitgesteld. Hiermee hebben de schoolbesturen een jaar langer de tijd om de aantallen te realiseren. Daarnaast wil het kabinet de duur van de beoordeling aanpassen. Dit betekent dat het mogelijk wordt dat de banen van mensen uit de doelgroep banenafspraak die in de loop van de tijd bij hun werkgever meer zijn gaan verdienen dan het wettelijk minimum toch blijven meetellen. Zonder deze aanpassing zou de werknemer uit de doelgroep banenafspraak na twee jaar niet meer tot de doelgroep behoren, met als gevolg dat de werkgever opnieuw een werknemer uit de doelgroep in dienst moet nemen.

Quotumheffing

Het aantal extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking (gemeten in verloonde uren) wordt vanaf 2018 per individuele werkgever gemeten. In 2019 krijgt de werkgever het resultaat van deze eerste meting. Daarbij wordt nog geen heffing opgelegd als het vereiste aantal banen niet is gehaald. Een jaar later gebeurt dat wel (2020). Er wordt dan ook gekeken naar de voorgaande jaren, dus het aantal banen dat tot en met 2019 gerealiseerd zou moeten zijn. De heffing bedraagt € 5.000 per niet ingevulde arbeidsplaats van 25,5 uur. Op 24 oktober maakte het ministerie van SZW het wettelijk quotum voor het jaar 2018 bekend: 1,93%.

Hoe dit percentage moet worden geïnterpreteerd zal het ministerie van SZW op 6 november 2017 toelichten. De VO-raad zal de leden dan verder informeren.

Voor het voortgezet onderwijs geldt dat eind 2023 in totaal 2640 extra banen moeten zijn gecreëerd. Jaarlijks moeten scholen 264 extra banen creëren. Tot 2017 realiseerde de VO-sector 364 banen. De VO-raad benadrukt nogmaals dat onderwijswerkgevers eraan hechten extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen in de samenleving.

Instrumenten en subsidie beschikbaar

Er zijn meerdere instrumenten beschikbaar zoals premiekortingen, uniforme no-risk polis en loonkostensubsidie die kunnen worden ingezet bij het in dienst nemen van mensen uit de doelgroep banenafspraak. Het overzicht met toelichting staat in deze link.