Kabinet bevestigt dekking loonsverhoging

25 mei 2018

Conform de verwachting heeft de VO-raad deze week van het kabinet de bevestiging ontvangen dat de loonsverhoging in juni wordt gedekt in de bekostiging van 2018. Hieronder lichten we de onderbouwing van 2,35% loonsverhoging die de VO-raad adviseert toe.

Opbouw van de loonsverhoging

De opbouw van de loonsverhoging bestaat uit drie onderdelen: verwachte contractloonmutatie van de markt, beschikbare ruimte in de bekostiging van 2017 en de gestegen pensioenpremies in 2018. Onderstaande tabel geeft de impact per onderdeel weer.

Opbouw van de loonsverhoging  
Verwachte contractloonmutatie (markt) 2,20%
Ruimte in bekostiging 2017 1,00%
Gestegen pensioenpremies    - 0,85%
Beschikbare ruimte 2,35%


Verwachte contractloon mutatie

De basis voor de verhoging van de gemiddelde personeelslast (gpl) is de contractloonstijging van de markt. Op basis van de laatste ramingen komt deze uit op 2,2% in 2018. Gedurende het cao-proces is nauw contact met OCW over deze ramingen. Inmiddels is het bericht over de definitieve kabinetsbijdrage voor de verhoging gpl ontvangen.  

Beschikbare ruimte in bekostiging 2017

Conform CAO VO 2016-2017 is in 2017 een eenmalig bedrag van €500 uitgekeerd. Dit komt overeen met 1% van de loonruimte. De bekostiging in 2017 was toereikend om deze uitkering te doen. Omdat het een eenmalige uitkering in 2017 betrof, is deze ruimte vanaf 2018 beschikbaar om opnieuw in te zetten.

Gestegen pensioenpremies

In 2018 zijn de pensioenpremies met 1,4%-punt gestegen. Eventuele compensatie vanuit het rijk is gekoppeld aan pensioenpremieontwikkelingen uit marktsectoren. Omdat die pensioenfondsen (gemiddeld genomen) een lichte premiedaling presenteren, wordt geen compensatie ontvangen voor de pensioenpremiesstijging bij het ABP, maar krijgen we te maken met een kleine negatieve bekostigingsaanpassing. Een deel van de loonruimte wordt ingezet om de hogere pensioenpremie te kunnen betalen.

Is er sprake van voorfinanciering?

Onze oproep is om de lonen per juni te verhogen. Omdat de extra kabinetsbijdrage in de Voorjaarsnota bepaald wordt en uitbetaling van die extra middelen in of net na de zomer zal plaatsvinden is in zekere zin sprake van voorfinanciering. Deze situatie is niet anders dan als we met de bonden al tot een akkoord waren gekomen. Tevens geldt dat een relatief groot deel van de bekostiging in de eerste helft van het jaar wordt overgemaakt. Hierdoor wordt geen liquiditeitskrapte bij besturen verwacht als gevolg van deze maatregel.

Is er risico op dubbele betaling als er alsnog een cao komt? 

De onderhandelingen over een nieuwe cao gaan niet alleen over salaris. Ook over ontwikkeltijd/werkdrukverlaging en andere onderwerpen zoals taakbeleid, de ketenbepaling voor onbevoegden en de salarispositie van teamleiders. Als de onderhandelingen weer op gang komen, liggen deze onderwerpen weer op tafel. De al uitgegeven salarisverhoging wordt daarbij uiteraard ook meegenomen. Waarbij het met de leden afgesproken uitgangspunt dat ‘niet meer wordt uitgegeven dan beschikbaar is’ onverminderd overeind blijft.