Kabinet presenteert agenda ‘Herstel en perspectief voor de jeugd’

06 juli 2021

Het kabinet heeft in een brief aan de Tweede Kamer een overzicht gepresenteerd van haar aanpak om de negatieve effecten van de coronacrisis voor jongeren zoveel mogelijk weg te nemen of te verzachten, en hun toekomstperspectief na de crisis te versterken. De aanpak bevat diverse bestaande programma’s en steunpakketten – waaronder het Nationaal Programma Onderwijs - en plannen en acties voor de toekomst. 

Het kabinet constateert in de brief dat bestaande, belangrijke vraagstukken rond de jeugd in Nederland door de coronacrisis sterker aan het licht zijn gekomen en ook in omvang zijn toegenomen, in het bijzonder voor jongeren in een kwetsbare positie. Met de gepresenteerde aanpak wil de regering lokale partners – waaronder ook scholen en gemeenten – beter in staat stellen om via een gezamenlijke, samenhangende aanpak jongeren de steun te bieden die nodig is.

Hierbij wordt een aantal nog bestaande opgaven genoemd. Via diverse maatregelen en tools wil men het bijvoorbeeld makkelijker maken voor professionals om samen tot een meer integrale aanpak te komen voor jongeren in een kwetsbare positie. Daarnaast wil het kabinet een impuls geven aan de jongerenparticipatie; hiervoor is onder meer een cultuurverandering nodig, waar ook scholen een rol in hebben. De bewindslieden noemen verder het garanderen van bestaanszekerheid (onder meer: mee kunnen doen in de samenleving, verzekerd zijn van een opleiding of werk en inkomen); in dit kader is voor scholen bijvoorbeeld een handreiking geschreven met praktische handvatten om de gevolgen van armoede voor de ontwikkeling van kinderen aan te pakken. Daarnaast verkent de Gelijke Kansen Alliantie de komende maanden de mogelijkheden tot het opzetten van een landelijke thema-agenda rondom kinderarmoede. Scholen kunnen verder een rol spelen door in te blijven zetten op het voorkomen van voortijdig schoolverlaten.

Ook het versterken van kansengelijkheid wordt genoemd als belangrijke uitdaging. Hierbij wil men verder voortbouwen op de al bestaande aanpak. Specifiek worden onder meer genoemd: het bieden van extra en verrijkt onderwijsaanbod aan kinderen die van huis uit minder hulpbronnen hebben, en meer beleid gericht op de uitdagingen van leraren op scholen met veel onderwijsachterstanden. Daarnaast zijn via het NPO middelen, kennis en tools beschikbaar gericht op het verkleinen van de kansenongelijkheid.

Tenslotte wil het kabinet blijven inzetten op het versterken van de veerkracht en het mentaal welzijn van leerlingen. De regering wil de ontwikkeling hiervan goed blijven monitoren. Ook is men met de Nationale Jeugdraad in gesprek om samen met jongeren een Jongerenpanel Mentale Gezondheid op te zetten, dat inhoudelijk richting kan geven aan kansen die zich voordoen op het beleid rondom mentale gezondheid. Aandacht voor mentale gezondheid krijgt verder vorm via het NPO en het Programma Gezonde School. Tenslotte is het kabinet opgeroepen om een verkenning uit te voeren naar de mogelijkheden van een Nationaal Preventieakkoord Mentale Gezondheid. Binnenkort verschijnt een verkenning van de mogelijkheden tot een dergelijk akkoord.

Het volgende kabinet zal besluiten over de uitvoering van de gepresenteerde plannen en de middelen die daarbij horen.