Kamer en Dekker erkennen probleem renovatieregels

13 april 2016

De Tweede Kamer erkent breed dat de regels voor renovatie een probleem vormen. Dat bleek tijdens het debat van de Kamer met staatssecretaris Dekker over huisvesting op 12 april 2016. Gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor nieuwbouw, de scholen voor het onderhoud. Renovatie is niet wettelijk geregeld.

De VO-raad stuurde de Kamer vooraf een brief om aandacht te vragen voor de renovatieproblematiek. In de brief staat daarnaast een pleidooi voor overdracht van de huisvestingsverantwoordelijkheid aan de scholen of op z’n minst oormerking van de huisvestingsmiddelen in het Gemeentefonds. 

Dekker wil renovatie wettelijk regelen

De staatssecretaris erkent het probleem en wil het regelen. Wel ontstaan dan nieuwe grenzen, tussen groot onderhoud en renovatie, en tussen renovatie en nieuwbouw. Dat kan tot discussies leiden wat het een is en wat het ander. Het is belangrijk dat gemeenten en scholen het op lokaal niveau daarover eens zijn.

De staatssecretaris ziet graag een serieus voorstel van VNG en PO-Raad gezamenlijk over hoe renovatie geregeld moet worden. De VO-raad zal graag meedenken in deze discussie. Als partijen er niet uitkomen, dan komt Dekker zelf met een voorstel.

Wettelijke verankering integrale huisvestingsplannen

De Kamer vroeg in het debat aandacht voor de wettelijke verankering van integrale huisvestingsplannen. De staatssecretaris gaat daarover in gesprek met VO-raad, PO-Raad en VNG. 

Update 26 april 2016
​De Tweede Kamer stemde 26 april 2016 voor een motie die de regering vraagt te onderzoeken hoe in wet- en regelgeving kan worden opgenomen dat gemeenten gehouden zijn een expliciet besluit te nemen over nieuwbouw, renovatie of vervanging van schoolgebouwen ouder dan 40 jaar, tenzij daar in het integraal huisvestingsplan andere afspraken over zijn gemaakt.

Gemeenten moeten naleving van bouwbesluit door scholen controleren

De vraag kwam aan de orde wat de staatssecretaris doet aan het niet naleven van de wettelijke vereisten bij schoolgebouwen. Dekker gaf aan dat scholen aan het Bouwbesluit moeten voldoen. Gemeenten dienen dat te controleren en indien nodig handhavend op te treden.