Kamer: Gelukkige leraar moet resultaat van aanpak lerarentekort zijn

08 februari 2023

Een gelukkige leraar, dat is het belangrijkste voor leerlingen. Hier waren de Kamercommissie en ministers Wiersma en Dijkgraaf het over eens tijdens het debat over leraren en lerarenopleidingen op 15 december jl. Hiervoor is meer ruimte nodig voor leraren voor voorbereiding en ontwikkeling. Van Meenen (D66) pleitte ook voor het verlagen van de onderwijstijd voor leerlingen en leraren.

Tijdens het debat werden onder meer de recente Kamerbrief en het bijbehorende werkplan voor de versnelde aanpak van het lerarentekort besproken. Minister Wiersma gaf aan dat veel partijen (raden, beroepsgroepvertegenwoordigers, lerarenopleidingen) betrokken zijn bij het voorstel en de urgentie zien van een andere aanpak. Dit ziet de minister als belangrijke winst. De andere aanpak zit volgens de minister er vooral in dat er meer strategie en sturing nodig is en minder versnippering, dat het nationaal belang boven het eigen belang wordt gesteld en dat het geld op de juiste plek terechtkomt. 

Wiersma zou zelf verder willen gaan in de afspraken die worden gemaakt, maar stelde dat er voor de betrokken partijen ook spanning zit. Wel ziet de minister een duidelijke kanteling in de sturing. De aanpak slaagt niet alleen als er meer leraren zijn, maar ook als leraren beter hun werk kunnen doen en gelukkiger zijn, zo benadrukte Wiersma.

Regionale samenwerking

Vooral het onderdeel over regionale samenwerking riep in de Kamer vragen op. Bijvoorbeeld of dit echt een oplossing is voor het lerarentekort en of er op deze manier niet juist meer bestuurlijke drukte wordt georganiseerd. Minister Wiersma benadrukte dat met het voorstel wordt beoogd om bestaande structuren zoals de RAP-regio’s en partnerschappen Samen Opleiden & Professionaliseren bij elkaar te brengen en zo de bestuurlijke drukte te verminderen. Wiersma hamerde er wel op regiovorming beperkt de tijd te geven en daarna in te grijpen waar dat nodig is. Door de Kamerleden werd verder aandacht gevraagd voor maatwerk en flexibilisering van de lerarenopleidingen voor onder andere zij-instromers en hybride docenten, en voor ruimte voor diversiteit in identiteit in regio’s. 

Schoolbesturen 

De Kamer ziet een belangrijke rol voor schoolbesturen. Goed werkgeverschap is cruciaal voor gelukkige leraren. Regionale samenwerking is nodig om als schoolbesturen samen invulling te geven aan de maatschappelijke opdracht van goed onderwijs voor alle kinderen. Daarom heeft de VO-raad samen met de andere partijen en de ministers het werkplan opgesteld, waarover we de komende maanden in gesprek gaan met onze achterban. 

Ook kwam de positie van de minister ten opzichte van de cao wederom ter sprake. Kamerlid Van Meenen gaf aan de verkenning met de sociale partners hierover af te wachten. 

Vervolg 

Op 7 februari zijn twee moties aangenomen door de Tweede Kamer, volgend uit het tweeminutendebat de week ervoor. De eerste motie verzoekt de regering een actieplan op te zetten om de stille reserve actief te benaderen om terug te keren in het onderwijs en de terugkeer zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Een tweede motie vraagt om een onderzoek onder vertrekkende leraren waarom zij het onderwijs verlaten. Voor de begrotingsbehandeling wil de Kamer hierover worden geïnformeerd. Kamerlid Bisschop heeft zijn motie aangehouden die de regering verzoekt te verkennen of een alternatieve vorm van regionalisering mogelijk is. Minister Wiersma heeft in dit kader aangegeven graag de ontwikkelingen in het veld te volgen, waarbij samenwerking het doel is, niet een bepaald model.