Kamer stelt beleid kabinet niet bij

08 december 2017

Tijdens de begrotingsbehandeling Onderwijs in de Tweede Kamer op 6 en 7 december 2017 bleek dat de Kamer in meerderheid niet zal afwijken van het beleid van het kabinet. Ook het amendement voor extra geld voor het voortgezet onderwijs waar een aantal oppositiepartijen voor pleit, kan naar verwachting niet rekenen op een meerderheid.

Werkdruk

Veel aandacht ging uit naar ontwikkeltijd, werkdruk en onderwijstijd. Naast het amendement dat de oppositie over werkdruk indiende, pleitte D66 voor het verminderen van lesuren voor leraren door het loslaten van de 1000 uur norm lestijd voor leerlingen, zonder hier extra middelen aan te besteden. Ook diende D66-kamerlid Van Meenen hier een motie over in, waarvan de strekking is dat de urennorm zodanig moet worden toegepast, dat er voldoende tijd is voor docenten om het onderwijs en zichzelf te ontwikkelen, zodat de kwaliteit van onderwijs wordt gegarandeerd.

De VO-raad wil ook meer ruimte in de scholen om aan onderwijsontwikkeling te werken, deze ruimte is er nu te weinig. Door het creëren van ruimte voor ontwikkeltijd werken we aan beter onderwijs en aan verlaging van de werkdruk. Het doel is dan niet dat leerlingen minder les krijgen, het gaat erom het onderwijs te verbeteren door het anders te organiseren, bijvoorbeeld door meer maatwerk. Er zijn wel extra middelen nodig om dit proces mogelijk te maken.

Technisch vmbo

Tijdens het overleg kwam ook de besteding van het extra geld voor vmbo techniek aan de orde. De ChristenUnie en het CDA dienden een motie met de oproep aan de regering om in samenspraak met vmbo-, mbo-scholen en het regionaal bedrijfsleven in de regio's een plan op te stellen voor een vmbo-fonds. Zo'n fonds moet een dekkend aanbod regelen en de kwaliteit van het techniekonderwijs in het vmbo versterken. Kamerlid Bruins van de ChristenUnie gaf daarbij aan dat het dan niet zou gaan om een fonds waar scholen aanvragen kunnen indienen, maar een gerichte impuls met sturende regie van bovenaf voor een landelijk dekkend aanbod van vmbo techniek.

Rekentoets

Naar verwachting zal de rekentoets voor het vwo dit schooljaar niet meetellen voor het examen. Minister Slob kon dit nog niet toezeggen, omdat eerst ook de Ministerraad hier nog mee moet instemmen. Maar het is wel zijn inzet om dit zo te gaan regelen. Voor de Kerst beloofde hij hier zekerheid over te geven.

Halvering collegegeld lerarenopleidingen 

Minister Van Engelshoven beloofde om ook voor de andere lerarenopleidingen in de eerste twee jaar het collegegeld te halveren. Hiermee hoopt OCW het lerarentekort te verminderen.

Zomerscholen

Het CDA stelde voor om de subsidieregeling voor zomerscholen ook in 2018 en 2019 in stand te houden en de middelen niet in de Prestatiebox te laten vloeien. Michel Rog diende hierover een motie in, die naar verwachting een meerderheid zal krijgen. Minister Slob gaf aan hier ook voorstander van te zijn.

Medezeggenschapsraad

Een aantal partijen pleitte voor het versterken van de (informatie)positie van de MR. Een motie van Lisa Westerveld van GroenLinks om met scholen overleg te voeren tot versterking van de MR door meer personele ondersteuning, vergoedingen en scholing met de nadruk op financiën, kan naar verwachting rekenen op een meerderheid, omdat hiertoe dan geen extra middelen gaan worden ingezet.