Minister vraagt Kamer om uitspraak over toekomst rekenonderwijs

24 januari 2019

Tijdens het Algemeen Overleg over de toekomst van het rekenen in het vo en mbo op 23 januari 2019 werd duidelijk dat regeringspartijen D66 en CDA de plannen van minister Slob voor het rekenonderwijs in het vo niet zullen steunen. Met name het voorstel dat rekenen met een apart cijfer voor het schoolexamen meetelt, krijgt geen steun.

Als de Kamer een ander voorstel wil, zal de Kamer dat zelf middels een of meerdere moties duidelijk moeten maken, zo gaf Slob aan. De minister handhaaft dan ook zijn eigen voorstel.

UPDATE 29 januari 2019:
De Tweede Kamer heeft tijdens het Verslag Algemeen Overleg op 29 januari 2019 zeven moties over rekenenonderwijs ingediend waaronder de motie van Rog (CDA) en Van Meenen (D66) over het afschaffen van de rekentoets in het voortgezet onderwijs. Het is nog niet bekend wanneer hierover gestemd wordt. De verwachting is dat een grote meerderheid tegen het voorstel van Slob zal stemmen.

Brede steun voor plan wiskundedocenten

Brede steun was er wel voor de plannen die de vereniging van wiskundedocenten NVvW heeft uitgewerkt in het Nieuw Perspectief. Daarin wordt rekenen in het voortgezet onderwijs geïntegreerd in wiskunde in de onderbouw en, indien mogelijk, in andere vakken. In de bovenbouw vindt dan onderhoud plaats. Leerlingen die geen wiskunde hebben in de bovenbouw, moeten nog wel een aparte toets maken. Dat zorgt dat het vervolgonderwijs duidelijkheid heeft over de rekenvaardigheden van alle leerlingen.

D66 en CDA, maar ook de SP, willen direct met dit plan starten en niet wachten op de uitkomsten van de curriculumherziening waar momenteel aan wordt gewerkt. Dat gaat over de inhoud, en dat staat los van de wijze van toetsing.

Het plan van de wiskundedocenten kan rekenen op draagvlak en is uitvoerbaar, aldus de voorstanders. Ook werd door hen benadrukt dat invoering van het voorstel van de NVvW niet een afwijking is van het regeerakkoord, want daarin is sprake van een alternatief voor de rekentoets; dat alternatief hoeft niet een andere toets te zijn.

Lerarentekort en steun voor toets

GroenLinks benadrukte het belang van investeren in docenten, zeker in het licht van het tekort aan leraren, met name in de exacte vakken. Een tekort dat nu al speelt. De VVD maakte in het debat duidelijk open te staan voor suggesties, zoals het integreren van rekenen in wiskunde. De SP vroeg in het debat aandacht voor leerlingen met dyscalculie; die moeten geen problemen krijgen. Steun voor de plannen van Slob werd door de PVV en ChristenUnie uitgesproken, hoewel de laatste niet per se voor een toets is.

De VO-raad gaf eerder al aan het voorstel van OCW om rekenen mee te nemen in het schoolexamen wel te kunnen steunen, maar dat er ook een aantal aandachtspunten zijn. Belangrijk is dat leerlingen voldoende rekenvaardigheden worden bijgebracht. De curriculumherziening, waarbij ook gekeken wordt de samenhang met andere leergebieden, moet een definitieve regeling opleveren.
 

Update: Op 25 januari jl. stuurden de bewindslieden van OCW een brief naar de Tweede Kamer om meer inzicht te bieden in de overwegingen en gevolgen van de twee varianten: het plan van minister Slob en 'het Nieuwe Perspectief' van de NVvW. In de brief schetsen ze beide alternatieven op hoofdlijnen en geven ze een beeld van de benodigde wijzigingen van regelgeving en de tijdpaden daarbij.