Kamer wil looptijd NPO 'indien nodig' verlengen

15 juni 2021

Een Kamermeerderheid wil dat scholen meer tijd krijgen om de NPO-gelden op een goede manier in te zetten, als tussentijds blijkt dat dit nodig is. Twee moties met deze strekking zijn op 15 juni jl. aangenomen, evenals een tiental andere moties rond het Nationaal Programma Onderwijs.

De afgelopen periode was er vanuit onder meer het onderwijsveld en een aantal wetenschappers veel kritiek op de korte looptijd van het NPO; om de beschikbaar gestelde 8,5 miljard euro op een goede manier uit te kunnen geven is – ook in het licht van het lerarentekort – ten minste vier jaar nodig, zo is het algemene geluid. In het debat over het NPO van 7 juni jl. gaf demissionair minister Slob echter aan het programma niet nu al te willen oprekken naar vier jaar, omdat dan de politieke en maatschappelijke druk kan wegvallen om structureel extra middelen vrij te maken bij de kabinetsformatie. Slob deed toen wel de toezegging dat in het voorjaar van 2022 de balans wordt opgemaakt en wordt gekeken of ‘de sector het gaat redden om de corona-achterstanden binnen twee jaar in te lopen.’ De nu in de Kamer aangenomen moties sluiten hierbij aan. 

Een aantal andere aangenomen moties richtte zich op de verantwoording. Zo wordt het kabinet verzocht ‘op korte termijn te komen tot heldere meetbare doelen voor de inzet van de middelen van het NPO en een laagdrempelige vorm van verantwoording hierover.’ Ook wil de Kamer dat tussentijds wordt gemonitord of scholen aan deze verantwoording voldoen en met welk effect de middelen worden ingezet. De Algemene Rekenkamer wordt gevraagd om na de beëindiging van het NPO onderzoek te doen naar de behaalde resultaten.

Verder wil de Kamer dat het geld op dezelfde manier over de scholen wordt verdeeld als bij de werkdrukmiddelen in het po. De aangenomen motie met deze strekking is bedoeld om leraren en schoolleiders meer zeggenschap te geven over de besteding van de middelen. Ook heeft de Kamer opgeroepen de samenwerking met ouders en leerlingen in het kader van het programma te versterken.

Daarnaast werd een motie aangenomen om vaste contracten in de sector te stimuleren. 

Bekijk alle moties die werden ingediend tijdens het debat over onderwijs en corona van 7 juni jl. 

Brief VO-raad
De VO-raad stuurde in aanloop naar het debat van 7 juni jl. een brief aan de Kamer, waarin we ervoor pleiten het NPO te verbinden aan structurele investeringen in het onderwijs. We vinden dit een urgent thema voor de kabinetsformatie. Daarnaast vinden we het belangrijk dat goed wordt afgesproken hoe de doelen van het programma precies worden geformuleerd en hoe de beoordeling van de resultaten daarna plaatsvindt (monitoring), zodat er geen discussie kan ontstaan over (een goede) besteding van de middelen.