Bestuurlijk vacuüm vereist ‘on hold zetten’ lerarenregister

27 maart 2018

De VO-raad, PO-Raad en MBO Raad zijn teleurgesteld in het voornemen van de bewindslieden van OCW om de implementatie van het lerarenregister volgens planning voort te zetten. In een brief aan de Tweede Kamer hebben minister Slob en minister Van Engelshoven aangegeven dat ze nog steeds koersen op openstelling van het register in augustus 2018.

Eerder deze week maakte het bestuur van de Onderwijscoöperatie (dat bestaat uit AOb, CNV Onderwijs, FvOv en Platform VVVO) al bekend dat het de ondersteuning van de implementatie van de Wet Beroep Leraar en het Lerarenregister teruggeeft aan de minister.

Eerder hebben de sectorraden al hun zorgen geuit over een bestuurlijk vacuüm. Dat vacuüm wordt door de actuele ontwikkelingen nóg groter. Net als de PO-raad pleit ook de VO-raad daarom voor het ‘on hold’ zetten van de implementatie van het lerarenregister, inclusief de gegevenslevering door schoolbesturen. De VO-raad vindt daarnaast dat een representatieve groep leraren met gezag in zowel onderwijs als beroepsgroep opnieuw kijkt naar het ontwerp en de inrichting van het register.

De MBO Raad wil de hele implementatie – inclusief gegevenslevering – stopzetten tot de problemen rondom het register zijn opgelost. Ze vinden het gezien alle ontwikkelingen niet langer verantwoord om privacygevoelige gegevens van docenten te gaan leveren.” Onder de huidige omstandigheden zijn de mbo-scholen dan ook niet meer van plan de gegevenslevering op 1 augustus a.s. te gaan doen.

Draagvlak onder leraren

In november 2017 heeft de VO-raad, samen met de PO-Raad en de MBO raad, de bewindslieden van OCW voorgesteld om pas verder te gaan met het lerarenregister op het moment dat er breed draagvlak onder leraren is. De bewindslieden geven geen gehoor aan deze oproep en willen het vrijwillige deel van het register, de portfoliotool, zo snel mogelijk openstellen. Schoolbesturen blijven daarmee verplicht tot het leveren van de gegevens van leraren. De ontwikkeling van de herregistratiecriteria en valideringsregels wordt wel uitgesteld.

Grote zorgen over gegevenslevering

Besturen en scholen moeten in de plannen van het kabinet de eerder gecommuniceerde planning blijven hanteren en uiterlijk 1 augustus 2018 de gegevens voor het lerarenregister aanleveren. Een steeds groter wordende groep schoolbesturen heeft echter fundamentele vragen bij de gegevenslevering, met name waartoe de gegevenslevering nog dient, zeker nu er zoveel onduidelijkheden en onzekerheden zijn. Schoolbesturen moeten van alles, zonder dat het register wordt gedragen door het merendeel van hun leraren. Schoolbesturen bevinden zich daarmee in een lastige positie.

Update: Kamerdebat over lerarenbeleid

Ook in de Tweede Kamer leven zorgen over de gang van zaken rond het lerarenregister. Diverse Kamerfracties willen een pas op de plaats met het lerarenregister, zo bleek tijdens het debat van de Vaste Kamercommissie OCW en minister Slob over het lerarenbeleid op woensdag 14 maart 2018. Regeringspartijen CDA en D66 willen dat het kabinet ingrijpt en ervoor zorgt dat er bij de Onderwijscoöperatie zo snel mogelijk een interim-bestuur komt van leraren. De Tweede Kamer heeft hierover een motie aangenomen. De implicaties van de aangenomen motie zijn op dit moment nog onduidelijk. De sectorraden stellen die vraag de komende twee weken aan de orde in hun overleggen met het ministerie over het lerarenregister