Diverse Kamerfracties willen pas op de plaats met lerarenregister

15 maart 2018

Diverse Kamerfracties willen een pas op de plaats met het lerarenregister. Dat bleek tijdens het debat van de Vaste Kamercommissie OCW en minister Slob over het lerarenbeleid op woensdag 14 maart. Tijdens dit debat lieten de fracties van D66, CDA, SP en PVV zich kritisch uit over de Onderwijscoöperatie en de uitvoering van het lerarenregister.

Paul van Meenen, onderwijswoordvoerder van D66, gaf aan een motie in voorbereiding te hebben die oproept om te stoppen met de Onderwijscoöperatie en het lerarenregister stil te leggen.

De minister gaf aan de nieuwe planning die nu wordt voorbereid door het Lerarenparlement van de Onderwijscoöperatie af te willen wachten, en daarna pas in gesprek te willen gaan daarover. Eerder heeft de VO-raad, samen met de MBO Raad en de PO-Raad, in een brief opgeroepen om pas verder te gaan met het register op het moment dat er breed draagvlak onder docenten is.

Uitzendbureaus

In het debat gaf minister Slob daarnaast te kennen dat hij de inhuur en detachering van leraren door uitzendbureaus onwenselijk vindt. Ook de VO-raad is van mening dat het wegkopen van docenten op scholen, die scholen vervolgens voor meer middelen kunnen terugkopen, onwenselijk is. In een krappe arbeidsmarkt hebben scholen op dit punt weinig alternatief, en daarmee gaat het onnodig ten koste van publieke middelen. Schoolbesturen kunnen regionaal afspraken maken om bijvoorbeeld niet met uitzendbureaus in zee te gaan.

Gebrek aan langetermijnperspectief

Het debat van 14 maart was een vervolg op het debat over lerarenbeleid dat op 21 februari werd gevoerd. Tijdens dat debat werd een aantal voorstellen gedaan om het lerarentekort tegen te gaan, met name over het verlagen van de werkdruk en het verhogen van het salaris. Een langetermijnperspectief om tot structurele oplossingen voor het lerarentekort te komen, ontbrak echter volledig.

De VO-raad betreurt het dat oplossingsrichtingen waarvan een grotere bijdrage kan worden verwacht aan de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep, zoals een structurele investering in meer ontwikkeltijd voor leraren en een investering in het samen opleiden en professionaliseren, niet aan de orde kwamen. De voorstellen die in de Kamer zijn gedaan, bieden onvoldoende perspectief en richten zich niet op de kernvraagstukken. Eerder besloot de ledenvergadering van de VO-raad in dat kader meer regie te nemen over het samen opleiden, aantrekken en behouden van leraren.

Moties

Na het debat werd aangegeven dat er moties zullen worden ingediend, in ieder geval over het bevriezen van het lerarenregister en het stopzetten van de Onderwijscoöperatie door D66. Het indienen van deze moties, en de beoordeling daarvan door het kabinet, zal in de loop van de komende twee weken plaatsvinden, evenals de stemmingen hierover.