Kleine aanpassingen in bekostigingsregelingen

24 november 2022

Zoals gebruikelijk zijn er ook dit najaar weer kleine aanpassingen gemaakt in diverse bekostigingsregelingen. In het najaar van elk kalenderjaar worden via de ‘najaarsregeling’, naast kleine tekstuele aanpassingen, met name budgetten vastgesteld voor regelingen die het komend jaar van toepassing zijn of bestaande regelingen verlengd.

In de najaarsregeling die 24 november 2022 in de Staatscourant is gepubliceerd, is sprake van zeven regelingen die zo’n aanpassing en/of voortzetting kennen en in werking treden per 1 januari 2023.

 • Wijziging Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo
  Met deze wijzigingsregeling wordt de regeling met een jaar verlegd en worden de bekostigingsbedragen voor het kalenderjaar 2023 bekendgemaakt.
   
 • Wijziging Regeling leerplusarrangement vo
  Met de wijzigingsregeling wordt het budget van deze regeling en het bedrag per leerling voor het jaar 2023 vastgesteld. De peildata blijven ongewijzigd.
   
 • Wijziging Regeling versterking functiemix vo-leraren in de Randstadregio’s
  Het budget van deze regeling wordt voor het kalenderjaar 2023 vastgesteld. Dit budget is verhoogd met het budget wat tot en met 2022 aan voormalig aoc’s werd uitgekeerd onder de Regeling versterking van salarismix leraren middelbaar beroepsonderwijs in de Randstadregio’s (€ 2,2 miljoen). Deze voormalig aoc’s vallen vanaf kalenderjaar 2023 onder de Regeling versterking functiemix vo. Daarnaast is het budget hoger door loon- en prijsbijstelling.
   
 • Wijziging Regeling aanvullende bekostiging vo-scholen in uitzonderlijke omstandigheden
  Een tekstaanpassing op het aanvraagformulier in de bijlage waar per abuis stond dat ook meer dan twee vestigingen in aanmerking konden komen. De tekst in de bijlage is aangepast en sluit daarmee aan bij artikel 3a van die regeling.
   
 • Wijziging Regeling subsidie korte scholingstrajecten vo
  De Regeling wordt verlengd voor het kalenderjaar 2023. In 2023 is voor deze regeling opnieuw een subsidiebedrag van € 2,4 miljoen beschikbaar.
   
 • Wijziging Subsidieregeling structureel voorkomen onnodig zittenblijven vo 2021-2023
  Met deze wijziging wordt geregeld dat de in 2021 en 2022 niet-aangewende middelen die beschikbaar waren, in 2023 niet meer beschikbaar zijn voor deze subsidieregeling.
  Ook wordt het subsidieplafond voor 2023 naar beneden bijgesteld. In 2021 en 2022 is namelijk gebleken dat het animo om op grond van deze regeling subsidie aan te vragen achterbleef bij de verwachtingen, in 2022 in nog grotere mate dan in 2021. Gezien de ervaringen in 2021 en 2022 wordt in 2023 een budget van ca. € 5 miljoen toereikend geacht. Uit oogpunt van doelmatigheid is er daarom voor gekozen om de in 2021 en 2022 niet aangewende middelen niet onnodig door te schuiven naar 2023 en om het budgetplafond voor 2023 met € 3,5 miljoen te verlagen tot € 5,25 miljoen.
   
 • Wijziging Subsidieregeling sterk techniekonderwijs 2020-2023
  Oorspronkelijk moesten techniekregio’s zorgen voor minimaal 10% cofinanciering van het bedrag waarvoor subsidie was aangevraagd in de Subsidieregeling sterk techniekonderwijs 2020-2023. Door de komst van COVID-19 hebben regio’s aangegeven dat dit niet haalbaar was. Daarom is besloten de 10% te verlagen naar 7,5% cofinanciering.