Lerarenopleidingen flexibeler met meer oog voor ervaring en meer vrijstellingen

15 oktober 2020

Het ministerie van OCW, de Vereniging Hogescholen en VSNU tekenden op 12 oktober een samenwerkingsovereenkomst voor flexibelere lerarenopleidingen. Het hoofddoel is dat (zij-)instromers een lerarenopleiding volgen die rekening houdt met ervaring en die vrijstellingen geeft waar dat kan. Leraren in opleiding krijgen een gepersonaliseerd opleidingstraject en worden ondersteund vanaf de oriëntatie en intake en gedurende de opleiding. Dit vergt extra inspanning van de opleidingen, maar ook van de opleidings- en stagescholen.


Met dit bestuursakkoord wordt de ingeslagen weg door de hogescholen en universiteiten vervolgd om lerarenopleidingen aantrekkelijker te maken. In het akkoord zijn verschillende projecten en ontwikkelingen opgenomen zoals het werken met leeruitkomsten, opleidingsallianties en modularisering van het opleidingscurriculum.

De geformuleerde afspraken in het bestuursakkoord laten een positieve ontwikkeling zien. Ze sluiten goed aan bij de agenda van de VO-raad waar het gaat om de behoefte om meer maatwerk en het realiseren van meer flexibiliteit in het opleidingsaanbod. Dit geldt ook voor de gezamenlijke agenda met VH en VSNU in het licht van Samen Opleiden en de ambities in het discussiestuk Toekomst van ons onderwijs. De samenwerkingsovereenkomst moet tot versnelling van het proces naar flexibelere lerarenopleidingen leiden.

De VO-raad verwacht dat het bestuursakkoord een impuls geeft aan de flexibilisering van de lerarenopleidingen waarbij het werkveld als gelijkwaardige partner optrekt in dit proces. Samenwerking met scholen en betrokkenheid van het werkveld zijn van cruciaal belang, zoals ook in het bestuursakkoord wordt aangegeven. Deze ambities sluiten goed aan op die van het werkveld, maar vragen ook veel van de scholen. Het is van belang om er gezamenlijk voor te zorgen dat die ambities en uitvoering goed op elkaar blijven aansluiten.