Eerste Kamer stemt in met invoering lerarenregister per 1 augustus 2018

21 februari 2017

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 21 februari ingestemd met de invoering van een verplicht lerarenregister en registervoorportaal per 1 augustus 2018, een jaar later dan oorspronkelijk gepland. De VO-raad ziet het uitstel als erkenning van het pleidooi van de sectorraden voor een realistischer tijdpad voor implementatie.

Tijdens het debat over het wetsvoorstel voor de invoering van het lerarenregister en registervoorportaal op 14 februari jl. toonde een meerderheid van de Eerste Kamerfracties zich al voorstander van dit wetsvoorstel, maar werden tegelijkertijd ook fundamentele zorgen geuit. Nagenoeg alle fracties besteedden veel aandacht aan de zorgen die de sectorraden afgelopen week per brief, in de media en ook in gesprekken overbrachten aan de Senaat.

Hierbij ging het over de verhouding tussen leraren en scholen, het gebrek aan draagvlak onder een diep verdeelde beroepsgroep leraren, de rol die aan schoolbesturen wordt toegeschreven bij de implementatie van het lerarenregister, de beschikbaarheid van goede, gevalideerde opleidingen, de administratieve lasten voor schoolbesturen in het kader van de gegevenslevering voor het register en in het bijzonder de juridische gevolgen van het niet-herregistreren. Diverse senatoren gaven aan onvoldoende zicht te hebben op de invoering van het register.

Uitstel naar 1 augustus 2018

Staatssecretaris Dekker stemde daarop in met het verzoek vanuit de Eerste Kamer (met name de PvdA) om – omwille van de uitvoerbaarheid van het wetsvoorstel – de inwerkingtreding te verschuiven van 1 juli 2017 naar 1 augustus 2018.

Parlementaire toetsing van implementatie

Daarnaast werd ook ingestemd met het verzoek van de Eerste Kamer om een aantal waarborgen in te bouwen voor parlementaire invloed op en toetsing van de implementatie van het lerarenregister. De staatssecretaris zegde de Senaat toe dat er in elke fase van de invoering wordt bekeken of het verantwoord is om tot de volgende fase over te gaan. De Staten-Generaal worden hier telkens tussentijds over geïnformeerd. Ook informeert de staatssecretaris de Eerste Kamer bij elke nieuwe fase over de aanwezigheid van draagvlak en zal het Koninklijk Besluit voor de inwerkingtreding van de tweede periode van herregistratie (de laatste fase van implementatie) ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Staten-Generaal. Tot slot worden de arbeidsrechtelijke gevolgen van het wetsvoorstel – een belangrijk aandachtspunt voor de sectorraden – meegenomen in de evaluatie van het wetsvoorstel in 2023.

Gefaseerde invoering

De Eerste Kamer ging op 21 februari daarop akkoord met het wetsvoorstel lerarenregister. Het lerarenregister wordt nu vanaf 1 juli 2018 gefaseerd ingevoerd tot en met 2027. Vanaf 1 augustus 2018 moeten scholen gegevens aanleveren over hun personeel en moeten leraren voldoende scholingspunten opbouwen. In 2023 moeten alle 250.000 leraren in het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs kunnen aantonen dat ze voldoende bijscholing hebben gevolgd om voor herregistratie in aanmerking te komen. Wie niet het juiste diploma heeft of niet voldoende cursussen volgt, kan vanaf op zijn vroegst in 2027 worden ontslagen. Ook die data zijn een jaar opgeschoven ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel.

De VO-raad is positief over het uitstel en de aanpassingen in het wetsvoorstel. We zien dit als erkenning van onze zorgpunten en ons pleidooi voor een realistischer tijdspad voor implementatie.