Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel lerarenregister

11 oktober 2016

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Beroep leraar en lerarenregister. Het wetsvoorstel stelt de invoering van een verplicht lerarenregister voor, waarin iedere bevoegde leraar zich moet registreren. Als ook de Eerste Kamer met de wet instemt dan is er vanaf 1 augustus 2017 een beroepsregister waarin alle bevoegde leraren in het po, vo en mbo opgenomen moeten worden.
Update: inmiddels stemde de Eerste Kamer in met invoering van het lerarenregister, maar dan wel per 1 augustus 2018. 

Begin november debatteerde de Kamer al met staatssecretaris Dekker over het wetsvoorstel. Een ruime meerderheid van VVD, PvdA, PVV, GroenLinks en CDA stemde vandaag voor het lerarenregister. Deze partijen zien het wetsvoorstel als een versterking van de positie en zeggenschap van leraren en als belangrijk middel om onbevoegd lesgeven tegen te gaan.

SP, ChristenUnie, SGP en D66 stemden tegen het voorstel van Dekker. Zij hebben vooral twijfels over deze verwachte effecten en opbrengsten van het register. Ook twijfelen zij sterk of er onder leraren voldoende draagvlak is voor het register.

Amendement over bekwaamheidseisen aangenomen

De Kamer nam met algemene stemmen een amendement aan, waarvan de kern is dat een leraar die niet voldoet aan de bekwaamheidseisen van het vak dat hij gedurende de maximale periode heeft gegeven, niet langer op grond van dezelfde benoemingsgrondslag kan worden benoemd voor dat vak. Tevens worden de schoolbesturen verplicht om de leraar in staat te stellen aan de bekwaamheidseisen te voldoen.

Aanpak lerarentekort

Brede steun was er ook in de Kamer voor een motie die de regering oproept om uiterlijk medio februari 2017 met een plan te komen om het lerarentekort op te lossen. De VO-raad is blij met deze oproep: de VO-raad pleitte eerder dit jaar al voor structurele maatregelen die nodig zijn om op landelijk niveau de knelpunten op de onderwijsarbeidsmarkt op te lossen. De VO-raad gaat graag met het kabinet en andere partners in gesprek over de uitvoering van de motie.

Overige moties

Ook wil de Kamer dat zij-instromers rechtsreeks in het lerarenregister worden opgenomen. Daarnaast spreekt de Kamer uit - met aanname van de motie van de VVD, D66 en PvdA - dat de Onderwijscooperatie democratischer moet worden. Ook moet de privacy van leraren geborgd worden en moet het kabinet onderzoek doen naar aparte kamers in het register voor instructeurs en technisch onderwijsassistenten.

Rol besturen en werkgevers onderbelicht

De VO-raad stuurde eind september met de PO-Raad en MBO Raad een gezamenlijke brief naar de Tweede Kamer met kritische kanttekeningen bij het wetsvoorstel. De VO-raad is in beginsel voorstander van een lerarenregister, maar vindt dat de meerwaarde van het register aanzienlijk groter wordt als het is verbonden aan school- en teamontwikkeling. Het wetsvoorstel geeft onvoldoende de verantwoordelijkheid van schoolbesturen voor goed onderwijs en personeelsbeleid weer.

Ook andere stakeholders, zoals vertegenwoordigers van vmbo-techniekonderwijs, hebben aandacht gevraagd voor bezwaren en knelpunten als gevolg van invoering van het register. Zo is het vmbo techniekonderwijs voor nieuwe docenten vaak afhankelijk van zij-instromers uit het bedrijfsleven, die bij instroom niet kunnen voldoen aan de eisen van bevoegdheid die worden gesteld aan startende docenten.

Eerste Kamer aan zet

De VO-raad zal zijn kanttekeningen en punten van zorg bij het wetsvoorstel onder de aandacht brengen van de Senaat rondom de behandeling van het wetsvoorstel.

Ook roept de VO-raad het kabinet en de Onderwijscoöperatie op om de betrokkenheid van besturen en scholen te zoeken. De VO-raad zal in het gesprek met kabinet en de beroepsgroep leraren aandacht blijven vragen voor de rol van besturen en scholen met het oog op een zorgvuldige en gedragen invoering van het lerarenregister.