MBO Raad en VO-raad ondersteunen samenwerking vmbo- en mbo-scholen in regio

29 mei 2018

Hoe houden we het beroepsonderwijs sterk in tijden van krimp, lerarentekorten en snelle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt? Intensieve regionale samenwerking tussen vmbo- en mbo-scholen is het antwoord. De MBO Raad en VO-raad hebben afgesproken de scholen daarbij samen te faciliteren. Deze afspraak gaat bijdragen aan een versnelling in de uitwerking van het programma Sterk Beroepsonderwijs.

In februari 2017 kondigden toenmalig minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker een aanpak aan om de doorstroom van vmbo naar mbo te verbeteren, samengebracht onder de noemer Sterk Beroepsonderwijs. Op verzoek van de Tweede Kamer hebben de huidige ministers nu een brief gestuurd over de stand van zaken van deze aanpak, die wordt uitgevoerd tussen 2018-2021.

Beoogde resultaten

Sterk Beroepsonderwijs heeft tot doel dat elke regio in 2020 een functionerend netwerk vmbo-mbo heeft, in de opleidingssectoren waarvoor dit gezien de arbeidsmarkt relevant is. Vanaf 2021 biedt elke regio doorlopende routes vmbo-mbo aan die aansluiten bij de regionale context. Daarnaast wordt wettelijk geregeld dat jongeren in de basisberoeps- en kaderberoepsgerichte leerweg voor wie dit passend is, de mogelijkheid wordt geboden om mbo niveau 1 en mbo niveau 2 binnen het vmbo af te ronden. Het is aan de regio en de scholen zelf om te bepalen voor welke groepen deze route een mogelijkheid is. Het mbo is bij deze routes verantwoordelijk voor de examinering en diplomering. Daarnaast wordt vanaf 2021 de nieuwe leerweg gemengde theoretische leerweg aangeboden met een praktijkgerichte component.

Bestuursakkoord

Ton Heerts, voorzitter MBO Raad: “De mbo- en vmbo-scholen hebben in samenwerking met het regionale bedrijfsleven een gezamenlijke verantwoordelijkheid in het realiseren van een bij de regio passend en toegankelijk onderwijsaanbod. Dat hebben de mbo-scholen al vastgelegd in afspraken met de overheid. De vo-scholen volgen op korte termijn.” In de (nieuwe) bestuursakkoorden voor het mbo (‘Trots, vertrouwen en lef’) en het voortgezet onderwijs (in ontwikkeling) wordt deze samenwerking benoemd als voorwaarde voor het realiseren van toekomstbestendig beroepsonderwijs.

Faciliterende rol van de sectorraden

Hoewel vmbo- en mbo-scholen op diverse thema’s hun krachten regionaal gebundeld hebben, vraagt de huidige context om intensivering en uitbreiding van de bestaande samenwerking. Paul Rosenmöller, voorzitter VO-raad: ‘Leerlingen hebben er baat bij als zij kunnen kiezen uit een groter aanbod van doorlopende leerlijnen van vmbo naar mbo. Goede samenwerking in de regio tussen de scholen is daarvoor cruciaal.’

De MBO Raad en de VO-raad gaan samen met de AOC Raad en de Stichting Platforms VMBO scholen faciliteren bij het realiseren van netwerken vmbo-mbo in de verschillende opleidingssectoren en bij de ontwikkeling van doorlopende routes vmbo-mbo. Ton Heerts: “De scholen in de regio zijn en blijven zelf aan zet in het maken van de samenwerkingsafspraken en het bepalen van de thema’s op de regionale agenda.”

Instrumenten

Samen richten de sectororganisaties een landelijk loket in waar scholen terecht kunnen met vragen over samenwerking op specifieke thema’s. Daarnaast kunnen scholen een beroep doen op inhoudelijke experts. Ook zijn er enkele ervaringsdeskundige oud-bestuurders uit het vo en mbo beschikbaar voor consultatie. Verder gaan ze regionale kennisdelingsbijeenkomsten organiseren en instrumenten ter beschikking stellen die het gesprek tussen vmbo- en mbo-scholen in de regio kunnen ondersteunen.

Voor de zomervakantie ontvangen de schoolbesturen van de MBO Raad en de VO-raad een brief waarin het ondersteuningsaanbod verder wordt toegelicht en de data voor de regionale kennisdelingsbijeenkomsten in 2018 worden bekend gemaakt.