Meer ruimte voor nieuwe scholen rijdt samenwerking in de wielen

06 september 2019

Het is aan bestaande schoolbesturen om in te spelen op wensen van ouders en leerlingen. De VO-raad spreekt zich, in een brief aan de Tweede Kamercommissie Onderwijs uit tegen het wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen. Signalen binnen de vereniging liggen hieraan ten grondslag. In de afweging spelen de wens om meer te investeren in samenwerking dan in concurrentie en de maatschappelijke discussie over kansengelijkheid een doorslaggevende rol.

Tot nog toe stond de VO-raad gematigd positief tegenover dit wetsvoorstel, met daarbij enkele kritische en zwaarwegende kanttekeningen. Kernpunt was dat het wetsvoorstel op zichzelf past bij de maatschappelijke ontwikkelingen, maar niet ten koste mag gaan van de samenwerking die nodig is om onderwijsaanbod in krimpregio’s in stand te houden.

Samenwerking nodig om krimp het hoofd te bieden

Het wetsvoorstel houdt de leden van de VO-raad bezig, zeker nu de krimp in bijna het hele vo is ingetreden. Scholen zoeken steeds meer de samenwerking op om de krimp het hoofd te bieden. Nieuwe initiatieven kunnen een risico vormen voor de samenwerking tussen bestaande schoolbesturen in de regio en de concurrentie versterken. Bovendien is er op veel plekken nu al (meer dan) voldoende onderwijsaanbod.

Breed onderwijsaanbod

Daarnaast zien we dat er nieuwe initiatieven zijn ontstaan gericht op een specifieke doelgroep die leiden tot het ondermijnen van een breed aanbod en van de maatschappelijke opdracht aan scholen om voor elke leerling goed onderwijs te verzorgen. Ook omdat deze ontwikkeling niet meer ruimte moet krijgen, zijn wij tegen dit wetsvoorstel.

Wensen van ouders en leerlingen ruimte bieden binnen bestaande aanbod

Onverlet laat dat schoolbesturen moeten inspelen op de wensen van ouders en leerlingen en hier ruimte voor moeten bieden binnen het bestaande onderwijsaanbod in de regio. Het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) is de plek om te bespreken of het onderwijsaanbod in de regio nog voldoende aansluit bij de wensen van ouders en leerlingen. Het RPO moet dan wel verplicht worden.

De Tweede Kamer spreekt in de week van 9 september over het wetsvoorstel.