Middelen Sterk Techniekonderwijs structureel

12 mei 2021

De VO-raad heeft signalen ontvangen dat er bij scholen onduidelijkheid bestaat over de aard van de gelden die het kabinet beschikbaar heeft gesteld voor Sterk Techniekonderwijs. We willen benadrukken dat in het Regeerakkoord van 2017 is afgesproken dat het kabinet structureel 100 miljoen euro beschikbaar stelt om een regionaal dekkend aanbod van kwalitatief hoogstaand techniekonderwijs te realiseren op het vmbo.

De middelen blijven dus ook na afronding van de huidige regionale plannen beschikbaar. In 2025 zal een evaluatie plaatsvinden en op basis daarvan wordt bekeken op welke wijze de middelen in het vervolg worden ingezet. 

Zie ook het nieuwsbericht uit 2018 hierover: ‘Aanpak en inzet extra middelen vmbo-techniek bekend’ 

Update 20 mei: aanpassingen regeling 

In een brief aan de scholen maakte minister Slob verder bekend dat: 

  • De voortgangsrapportage op 1 november 2021 ingediend moet worden door de penvoerders in de regio's (was 1 oktober).
  • De einddatum van de transitiefase verschoven is naar 1 augustus 2024 (was 31 december 2023).
  • de eindrapportage door de penvoerders ingediend moet worden op 31 december 2024.
     
Ondersteuning
Van 2020-2024 worden de middelen ingezet voor de uitvoering van regionale plannen van vmbo-scholen, mbo-instellingen, het bedrijfsleven en de regionale overheid. Het landelijke ondersteuningsteam Sterk Techniekonderwijs biedt scholen en regio’s ondersteuning op dit vlak. Zie voor meer informatie de website van Sterk Techniekonderwijs