Minister en kamer op zoek naar passend onderwijs

19 februari 2019

Het debat tussen minister Slob en de Tweede Kamer over Passend Onderwijs op 31 januari 2019 was in veel opzichten een tussenstation: op 21 februari spreekt de Kamercommissie Onderwijs met de ministers De Jonge en Slob over de afstemming onderwijs – jeugd (en de stand van zaken rondom thuiszitters).

Update 19 februari 2019: Op 19 februari heeft de Tweede Kamer vijf moties (met algemene stemmen) aangenomen naar aanleiding van het overleg over passend onderwijs. Met deze moties verzoekt de Tweede Kamer minister Slob om:
- in gesprek te gaan met het onderwijsveld en uitvoeringsorganisaties over hoe de professional centraal wordt gesteld, zodat bij de aanvraag voor extra ondersteuning een verklaring van de docent of schoolleider waar mogelijk voldoende is,
- met samenwerkingsverbanden afspraken te maken om op basis van het ontwikkelingsperspectief van leerlingen individuele afwegingen te maken over de eindleeftijd waarop zij school verlaten.
- in kaart te brengen hoeveel vso-scholen te kampen hebben met een dusdanig lerarentekort dat geen volledige lesweek gerealiseerd kan worden en verzoekt de minister om in gesprek te gaan met sociale partners om juist voor het onderwijs aan deze kwetsbare leerlingen een oplossing te zoeken.
- samenwerkingsverbanden op te roepen toelaatbaarheidsverklaringen zoveel mogelijk af te geven voor de gehele schoolperiode voor de doelgroep ernstig meervoudige beperkte leerlingen, onnodig herindiceren bij kinderen met stabiele kenmerken te voorkomen en daarmee het ontwikkelingsperspectief goed te blijven benutten.
- ook voor passend onderwijs inzichtelijk te maken wat de belangrijkste regels zijn voor administratie en verantwoording en welke ruimte de wet- en regelgeving biedt.


De Tweede Kamerleden kijken uit naar de evaluatie van Passend Onderwijs die voor 2020 is voorzien. Een aantal partijen pleit voor het vervroegen van die evaluatie. De VO-raad wil samen met de PO-Raad dit jaar de balans opmaken als voorbereiding op de evaluatie.

Financiën

Zowel het NRO als DUO komen dit jaar met een tussenstand over de verevening. Dit voorjaar wordt met de VO-raad en PO-Raad gesproken over een bandbreedte voor een maximum in de reserves bij swv’en passend onderwijs.

Thuiszitters en doorzettingsmacht

Minister Slob stuurt voor het debat op 21 februari het rapport van Marc Dullaert over doorzettingsmacht naar de Tweede Kamer. Informatie over thuiszitters, aantallen, verantwoordelijkheden en acties wordt meegenomen in een brief aan de Kamer.

Minister Slob gaf in het debat aan niet stil te zitten en al aan de slag te zijn met een grote hoeveelheid aan thema’s, die deels ook terugkomen in het debat op 21 februari:

  • Een verslag van de zes regiogesprekken die de minister voert en de opbrengst van het vertelpunt;
  • Hoogbegaafdheid: Er zijn mooie voorbeelden, die onder andere door het steunpunt passend onderwijs verspreid moeten worden. Verder moet de subsidieregeling waarvoor tot 31 maart kan worden ingeschreven onder de aandacht gebracht worden.
  • Aandacht voor het VSO; is er voldoende aanbod op havo-vwo-niveau of moeten leerlingen daarvoor (te) lang reizen? Is de CAO PO voor leraren toereikend, zeker in relatie tot het lerarentekort?
     

Hoorrecht voor leerlingen

Een aantal partijen waaronder GroenLinks steunt het initiatief van onder andere LAKS om hoorrecht te regelen voor jongeren, zodat er niet over maar met hen gesproken wordt.  Minister Slob heeft eerder al uitwerking van het leerrecht en hoorrecht beloofd en neemt dit mee in zijn brief voorafgaand aan het debat op 21 februari 2019.