Slob ziet maatregelen voor onafhankelijk toezicht passend onderwijs als 'een goede inzet'

25 januari 2019

Minister Slob vindt de maatregelen van de VO-raad en PO-Raad voor onafhankelijk(er) toezicht bij samenwerkingsverbanden 'een goede inzet'. Deze maatregelen vragen volgens de minister nog wel om een tijdpad waarbinnen resultaten bereikt moeten zijn en moeten er afspraken over monitoring worden gemaakt. Dit staat in de Kamerbrief die de minister stuurde op 23 januari 2019 voorafgaande het overleg met de Kamer over passend onderwijs op 31 januari 2019.

De VO-raad en PO-Raad hebben voor het Kamerdebat op 31 januari de Tweede Kamer geïnformeerd over de maatregelen die leden zelf hebben afgesproken in hun ledenvergaderingen in november 2018:

  1. We realiseren onafhankelijkheid in het toezicht op het samenwerkingsverband, in de vorm van minimaal één onafhankelijk lid. Dit lid kan er op toezien dat het maatschappelijk belang in het samenwerkingsverband gediend wordt.
  2. We spreken onze leden aan bij onnodig hoge, niet-verantwoorde financiële reserves.
  3. We versterken de transparantie en horizontale verantwoording met een doorontwikkeling van het Dashboard Passend onderwijs.
  4. We gaan in gesprek over de weeffouten in de wet passend onderwijs en verbetermogelijkheden.
     

De minister vraagt de raden in het voorjaar van 2019 met een nadere uitwerking van deze punten te komen.

Bij de brief boden de sectorraden de Kamer een ‘Kijkje in de keuken van samenwerkingsverbanden’, waarin drie bestuurders vertellen hoe zij werken aan passend onderwijs.  

Minister haalt praktijkervaringen op via regiogesprekken en meldpunt

In de aanloop naar het Algemeen Overleg gaat Slob in zijn brief in op de zes regiogesprekken die hij dit voorjaar voert vooruitlopend op de eindevaluatie van passend onderwijs in 2020. Naast de regiogesprekken is ook een online meldpunt geopend om meer mensen de gelegenheid te geven om ervaringen te delen.

De minister beschrijft in de brief verder de voortgang op een aantal zaken binnen passend onderwijs:

- inzicht in de nominale bekostiging
- ontwikkelingen leerlingaantallen (voortgezet) speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en speciaal basisonderwijs
- medezeggenschap
- informatiepositie van de swv’en
- particulier onderwijs
- onderwijs op afstand
- Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie.

In februari zal een algemeen overleg in de Tweede Kamer plaatsvinden over onderwijs en zorg, waaraan naast minister Slob ook minister De Jonge van VWS zal deelnemen. In aanloop naar dat debat zal de VO-raad, net als de overige deelnemers aan de coalitie onderwijs en zorg, een reactie geven op het advies van kwartiermaker René Peeters ‘Met andere ogen’.