Minister voegt zorgplicht gezond binnenklimaat toe aan wetswijziging onderwijshuisvesting

01 juni 2023

OCW bereidt een wetswijziging onderwijshuisvesting voor en vroeg onder meer advies aan de VO-raad over de uitvoerbaarheid van de voorgenomen wetswijziging.

Als het wetsvoorstel doorgang vindt:

  • Zijn gemeenten verplicht om een integraal huisvestingsplan (IHP) vast te stellen voor vier jaar met een doorkijk van nog 12 jaar en het schoolbestuur wordt verplicht een meerjarenonderhoudsplan vast te stellen.
  • Is het begrip renovatie toegevoegd aan de voorzieningen in de huisvesting waar de gemeente voor verantwoordelijk is.
  • Is het investeringsverbod in het primair onderwijs opgeheven.
  • Rust de verdere zorg voor een gezond binnenklimaat na nieuwbouw en renovatie van een schoolgebouw bij het schoolbestuur.
     

De VO-raad staat grotendeels positief ten opzichte van de wetswijziging. De wijziging komt namelijk voort uit een voorstel dat de sectorraden en de VNG gezamenlijk deden. De minister voegde daar een zorgplicht voor een gezond binnenklimaat aan toe

De sectorraden verzonden een gezamenlijke reactie op de adviesaanvraag aan minister Wiersma. Hierin verzoeken de raden eenduidige minimumeisen te stellen aan de inhoud van het IHP, minimale ondergrenzen aan de kwaliteit van schoolgebouwen te stellen (op meer geënt dan de technische staat), waarbij ‘onderschrijding’ recht geeft op nieuwbouw of renovatie. Uiteraard zouden gemeenten hier ook passende bekostiging voor moeten ontvangen. Het IHP zou uit moeten gaan van reële budgetten in plaats van de vaak gehanteerde normbekostiging.

Zorgplicht binnenklimaat beperkt mogelijk

De zorgplicht binnenklimaat is nu nog niet helder in de uitwerking, geven de raden mee. Schoolbesturen kunnen de zorgplicht dragen als deze inderdaad beperkt is tot het meten van het binnenklimaat en het maken van een plan als dit niet voldoet. Zij kunnen echter vanuit de huidige randvoorwaarden het binnenklimaat niet altijd op orde brengen, en ook het exploiteren en onderhouden van een mechanisch ventilatiesysteem kan een uitdaging zijn.

Daarom vragen we de minister om zelf te handelen zoals hij ook van de sector verlangt en in bekostiging, regelingen en subsidies niet alleen de implementatiekosten mee te nemen, maar ook de kosten voor onderhoud en exploitatie (TCO).

Het enorme tekort aan middelen om alle gebouwen in het funderend onderwijs op orde te krijgen wordt in de brief herhaaldelijk onder de aandacht gebracht. Het is de sectorraden uiteraard bekend dat het huidige kabinet er niet in slaagt de noodzakelijke 730 miljoen euro per jaar te reserveren voor dit probleem, maar waardeert de stappen die minister Wiersma desondanks op het dossier wil zetten.