Ministerie lanceert menukaart met effectieve interventies NPO

09 mei 2021

Het ministerie van OCW heeft op 10 mei 2021 in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs de zogenaamde ‘menukaart’ gelanceerd: een lijst met mogelijke interventies die scholen kunnen inzetten om de vertragingen die leerlingen als gevolg van de coronacrisis hebben opgelopen, weg te werken. De interventies op de menukaart zijn wetenschappelijk onderbouwd en (aannemelijk) effectief gebleken.

Het ministerie heeft zich voor de menukaart laten inspireren door de toolkit van de Education Endowment Foundation in Engeland

Menukaart biedt keuzeruimte 

De menukaart is breed samengesteld; de lijst bevat zowel interventies gericht op het inhalen van cognitieve vertragingen als interventies die zijn gericht op de sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen. Ook zijn er interventies gericht op het stimuleren van de zogenoemde executieve vaardigheden, zoals plannen en samenwerken. Binnen deze interventies is er volop ruimte voor scholen voor een eigen concretisering. 

Het is de bedoeling dat scholen - aansluitend bij de analyse die zij maken over de vertragingen die leerlingen hebben opgelopen in hun ontwikkeling - de middelen die beschikbaar komen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs inzetten voor een of meerdere interventies op deze menukaart. Scholen kunnen op die manier ‘op maat’ hun eigen keuzemenu samenstellen. Ook kunnen scholen ervoor kiezen om de middelen gezamenlijk in te zetten voor een interventie die met meerdere scholen wordt georganiseerd, mits hiervoor draagvlak is bij de afzonderlijke medezeggenschapsraden.  

Impuls aan kennisgedreven werken 

De VO-raad ziet de menukaart als instrument dat een impuls kan geven aan het kennisgedreven werken in de sector en daarmee een bijdrage kan leveren aan de versterking van de kwaliteit van het onderwijs. Daarvoor is het nodig dat de menukaart een dynamisch instrument is dat verder ontwikkeld en ‘verrijkt’ wordt met aanbevelingen voor de (Nederlandse) praktijk. Het gaat er niet alleen om dat we weten dat de interventies bewezen effectief zijn, het is ook van belang dat duidelijk wordt ‘hoe’ de interventies in de praktijk goed werken. 

De VO-raad heeft inbreng geleverd bij de totstandkoming  van de menukaart. Een van de belangrijke aandachtspunten is dat de menukaart op dit moment nog te weinig herkenbaar is voor alle onderwijssoorten in het voortgezet onderwijs, zoals het praktijkonderwijs of de beroepsgerichte leerwegen in het vmbo. Het ministerie heeft dit erkend en aangegeven dat dit samen met de sector wordt opgepakt. Zo komen er concrete handreikingen voor het inlopen van vertraging bij de beroepsgerichte vakken, LOB en de overgang van vo naar mbo.

De wens bij scholen is groot om zoveel mogelijk in te zetten op duurzame verbeteringen van het onderwijs. Het Nationaal Programma Onderwijs betekent weliswaar een forse investering in het onderwijs, maar is incidenteel en kent daarmee zijn beperkingen. Het stelt scholen vooral in staat om de gevolgen van corona voor leerlingen op te vangen. Een echte kwaliteitssprong in het onderwijs vraagt structurele aandacht en -investeringen. Hierover gaat de VO-raad in gesprek met een nieuw kabinet.

Informatie & inspiratie 

Het ministerie heeft het voornemen om webinars te organiseren over de menukaart. Ook de VO-raad zal de komende tijd inspiratiebijeenkomsten organiseren over het werken met de interventies op de menukaart. Via onze website en nieuwsbrief houden we u op de hoogte. 

Ook het OMT Onderwijs Adviezen ontwikkelt - op basis van wetenschappelijk onderzoek -  toegankelijke adviezen over een kansrijke toepassing van de interventies. 

Het programma Voortgezet Leren van de VO-raad biedt verder op haar website een overzicht per interventie van de vertaling naar de praktijk. U vindt hier praktijkvoorbeelden en podcasts ter inspiratie, maar ook mogelijke tools en relevante bijeenkomsten.