Ministerraad akkoord met uitwerking plannen Nationaal Programma Onderwijs

22 mei 2021

Op vrijdag 21 mei is de ministerraad akkoord gegaan met de verdere uitwerking van het Nationaal Programma Onderwijs. Eerder dit voorjaar stelde het kabinet in het kader van dit programma de komende jaren 5,8 miljard euro beschikbaar voor het funderend onderwijs om coronagerelateerde vertragingen weg te werken.

De Kamerbrief die dezelfde dag is verschenen bevat een actuele stand van zaken en schetst de plannen voor de rest van de looptijd van het programma voor de gehele sector. De brief bevat onder andere informatie over de aanvullende bekostiging die scholen tegemoet kunnen zien, de aanpak en de monitoring en verantwoording. Scholen ontvangen komende week een brief met nadere informatie hierover.

Bespreking Tweede Kamer en Position paper VO-raad

De komende weken buigt de Tweede Kamer zich over het programma. Zo is er op woensdag 26 mei een Technische briefing met de Algemene Rekenkamer en zijn er Rondetafelgesprekken met vertegenwoordigers vanuit o.a. de wetenschap, vakbonden, leraren, ouders en leerlingen. Op dinsdag 7 juni is er een Commissievergadering over het Nationaal Programma Onderwijs.

De VO-raad heeft als inbreng voor het Rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over het Nationaal Programma Onderwijs op 26 mei een Position paper ingestuurd. Hierin pleiten we bij de politiek voor verlenging van het programma en ook het structureel maken van een deel van de middelen gericht op duurzame verbeteringen van het onderwijs; verbeteringen die niet alleen de huidige lichting leerlingen helpen het been bij te trekken, maar ook de onderwijsprofessionals en de onderwijsorganisatie naar een hoger plan brengen. Ook benadrukken we het belang van een solide monitoring en verantwoording. We merken in onze gesprekken met het ministerie dat we met name wat betreft de monitoring nog lang niet op één lijn zitten. De doelen en de opzet van het Nationaal Programma Onderwijs moeten met elkaar in lijn gebracht worden. Ook vragen wij het ministerie om een realistische en brede monitoring waarbij cognitieve én niet-cognitieve uitkomsten evenwichtig in beeld worden gebracht.

Nadere uitwerking financiën

Voor het schooljaar 2021-2022 is voor de uitvoering van de schoolprogramma’s een bedrag van minimaal € 700 per leerling beschikbaar. Schoolbesturen ontvangen deze middelen naar verwachting in de loop van het schooljaar 2021/2022. Scholen met veel risico op vertragingen ontvangen extra middelen. Uiterlijk in juni worden de te ontvangen bedragen per school bekend. Voor het schooljaar 2022-2023 houdt het kabinet nog een slag om de arm. In de Kamerbrief staat dat de inschatting nu is dat er voor dat schooljaar een bedrag van minimaal € 500 per leerling beschikbaar is. Het definitieve bedrag zal onder andere afhankelijk zijn van de uitkomsten van de implementatiemonitor en de actuele ontwikkeling van achterstanden.

De verantwoording over de besteding van de middelen verloopt via het jaarverslag.

Begeleiding van het NPO

Het NPO staat onder begeleiding van een wetenschappelijke expertgroep. De expertgroep wordt ook betrokken bij de onderzoeksopzet en de validatie en duiding van onderzoeksresultaten.

Daarnaast komt er een maatschappelijke begeleidingscommissie: het Platform Perspectief Jongeren onder leiding van Kim Putters. Deze commissie zal kijken of de maatregelen effect hebben op de levens en kansen van jongeren en wat er aan het einde van het programma nodig is om dat duurzaam voort te zetten.