Moties SvhO: Kamer stemt voor landelijk registreren lerarentekorten

26 juni 2019

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het kabinet de problematiek van het lerarentekort landelijk gaat registreren. De motie die de SP hierover indiende (samen met GroenLinks en de PvdA) tijdens het notaoverleg over ‘De Staat van het Onderwijs’ op 17 juni jl., is op 25 juni aangenomen.

Tijdens het notaoverleg uitten veel fracties hun zorgen over het lerarentekort en de gevolgen hiervan voor de kwaliteit van het onderwijs. Met het aannemen van de motie wil de Kamer bereiken dat beter inzichtelijk wordt hoe groot dit probleem daadwerkelijk is en welke noodmaatregelen scholen door het lerarentekort moeten nemen. Ondanks dat minister Slob de motie ontraadde, stemde onder andere D66 voor de motie.

Motie voor meer flexibiliteit in onderwijstijd verworpen

D66 diende tijdens het notaoverleg zelf een motie in om scholen de mogelijkheid te geven om (beargumenteerd en met instemming van de MR) af te wijken van de gestelde urennorm. Deze motie werd verworpen.

Motie voor waarborgen aandacht lezen en schrijven aangenomen

In het overleg was er ook veel aandacht voor het feit dat veel jongeren laaggeletterd het onderwijs verlaten. Centrale vraag hierbij was of er in de beoogde curriculumherziening voldoende aandacht is voor taal en rekenen. D66 en SP dienden een motie in om vanuit de optiek van kansengelijkheid te waarborgen dat er voldoende aandacht is voor lezen en schrijven. Deze motie is aangenomen.
 

Pisa-resultaten
De SGP vroeg tijdens het notaoverleg aandacht voor het gewicht dat de Inspectie hecht aan de PISA-resultaten en de impact die deze resultaten hebben op het overheidsbeleid; dit terwijl uit het onderzoek van de Commissie Steur is gebleken dat deze slechts beperkt bruikbaar zijn. Laten we ons door beeldvorming niet laten verleiden te denken dat het slecht gaat met Nederlands onderwijs, benadrukte Bisschop. Ook Slob bevestigde dat PISA-resultaten in de juiste context geplaatst moeten worden.