‘Nader kijken naar doelen en doelgroep passend onderwijs’

28 mei 2020

De invoering van passend onderwijs in 2014 heeft de organisatie van de ondersteuning van leerlingen en studenten verbeterd. Bij leraren en ouders heeft de stelselwijziging verwachtingen gewekt, maar minder opgeleverd dan gedacht. Het effect op leerlingen en studenten is niet goed vast te stellen. Dit blijkt uit het eindrapport van het NRO over het vijfjarige evaluatieonderzoek passend onderwijs, dat op 27 mei is overhandigd aan directeur-generaal po en vo, Alida Oppers.

Zeven onderzoeksinstellingen werkten samen aan 72 deelrapporten die leidden tot dit eindrapport rond de onderzoeksvraag: wat is de impact van de wet passend onderwijs op alle betrokkenen? De slotconclusies hebben vooral betrekking op wat werkt en wat nog beter kan en in mindere mate op concrete adviezen en aanbevelingen. Enerzijds is de conclusie dat passend onderwijs nog volop in ontwikkeling is, anderzijds ook dat de doelen en de doelgroep nog steeds niet helder zijn. Passend onderwijs lijkt grenzeloos; als ‘kruipend concept’ werden in de loop van de tijd ook doelen als inclusief onderwijs hieraan gekoppeld.

Ook de VO-raad is ervoor om de doelstellingen van passend onderwijs nog eens helder met elkaar te formuleren, en – uiteraard - na te streven. Deze doelstellingen zijn bij voorkeur gebaseerd op visie en in mindere mate op signalen, moties en incidenten. Daarnaast is het van belang om de stappen in de richting van inclusief onderwijs - een doel voor de lange termijn - te schetsen en daarop een ontwikkelagenda te baseren.

Proces

Het eindrapport wordt nu eerst aan de Tweede Kamer aangeboden. In juni publiceert de Onderwijsraad zijn advies over passend onderwijs. Zoals eerder aangekondigd zijn de beleidsreactie van het ministerie van OCW en het debat in de Tweede Kamer hierover verschoven naar het najaar. Deze planning biedt de gelegenheid om de uitkomsten van de evaluatie, de conclusies en de vervolgstappen te bespreken met alle betrokken partijen.

Tijdens de ALV in november 2019 hebben de leden van de VO-raad de speerpunten voor de evaluatie van passend onderwijs vastgesteld