Nationaal Groeifonds geeft impuls aan verbetering digitalisering en versterking kennisinfrastructuur

13 april 2022

Drie voorstellen voor het po en vo die het ministerie van OCW in oktober heeft ingediend voor de tweede ronde van het Nationaal Groeifonds (NGF), hebben een positieve beoordeling gekregen van de adviescommissie van het NGF. Op 14 april werd bekend dat het kabinet het advies heeft overgenomen. De voorstellen zetten in op investeringen in digitalisering (digitale infrastructuur, open leermiddelen) en de kennisinfrastructuur. Met deze impuls wordt de komende jaren de kwaliteit van het gebruik van digitale hulpmiddelen in het onderwijs verbeterd en de kennisinfrastructuur versterkt.

De projecten gaan bijdragen aan het beter benutten van kennis uit onderwijsonderzoek door scholen zodat scholen de kwaliteit van het onderwijs duurzaam kunnen versterken. Voor een goede en veilige inzet van ICT is het nodig dat er meer regie komt op digitale leermiddelen en dat er een betrouwbare infrastructuur komt voor het aanschaffen en inzetten van leermiddelen. Dit is ook een van de aanbevelingen uit het onlangs uitgebrachte adviesrapport Regie op ICT, hierin wordt het belang benadrukt van bestuurlijke verantwoordelijkheid bij de inzet van ICT maar wordt ook beklemtoont dat scholen dit niet alleen kunnen. Eén van de goedgekeurde projecten: ‘Digitaal Onderwijs Goed Geregeld’, dat voortkomt uit het samenwerkingsverband EDU-K waar ook de VO-raad en PO-Raad onderdeel van zijn, gaat hier de komende jaren aan bijdragen. Het project voorziet in afspraken tussen scholen, uitgeverijen, distributeurs en leveranciers die een eenvoudig, veilig en betrouwbaar gebruik van digitale onderwijsmiddelen regelen.

Drie projecten goedgekeurd

In de tweede ronde van het Groeifonds zijn drie projecten (voorlopig) goedgekeurd. Voor sommige projecten zijn aanvullende voorwaarden gesteld. De (voorlopig) goedgekeurde projecten zijn:

Edu-V: Digitaal Onderwijs Goed Geregeld! (Volledig gehonoreerd, bijdrage: 34 miljoen)

Met Digitaal Onderwijs Goed Geregeld! maken scholen met educatieve uitgevers, distributeurs en softwareleveranciers onderling afspraken die een eenvoudig, veilig en betrouwbaar gebruik van digitale onderwijsmiddelen regelen. Leerkrachten, leerlingen en studenten kunnen hiermee makkelijker en veiliger gebruik maken van de digitale toepassingen in het onderwijs. Meer informatie: www.edu-v.org

Impuls Open Leermateriaal (bijdrage: 20 miljoen voor de eerste drie jaar)

Om recht te doen aan de talenten van elke leerling hebben scholen een rijke mix van open en gesloten materiaal nodig. Hiermee kunnen leraren beter inspelen op de behoeften en belevingswereld van hun leerlingen en op de actualiteit. Dat is hard nodig om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Meer keuzemogelijkheden in leermiddelen versterkt bovendien het eigenaarschap van leraren. Met de Impuls Open leermateriaal worden scholen de komende jaren geholpen worden om open leermateriaal te ontwikkelen, verbeteren en het goede gebruik in het onderwijs te stimuleren.

Ontwikkelkracht (bijdrage: 100 miljoen voor de eerste drie jaar)

Ontwikkelkracht is een programma dat bijdraagt aan een sterke kennisinfrastructuur voor het onderwijs om de kwaliteit van het onderwijs duurzaam te versterken. Het programma verstevigt de verbinding tussen onderwijs en onderzoek. De vragen van leraren en schoolleiders vanuit de onderwijspraktijk staan centraal.

Het vierde door OCW ingediende plan, ‘Digitale Oplossingen voor Onderwijsproblemen’ is door de commissie niet goedgekeurd. In de eerste ronde van het Nationaal Groeifonds is reeds €80 miljoen toegekend aan het Nationaal Onderwijslab.

Over het Nationaal Groeifonds

Het Nationaal Groeifond is een initiatief van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Financiën. Het fonds is bedoeld om publieke investeringen te doen die bijdragen aan het duurzaam verdienvermogen van Nederland. Het Nationaal Groeifonds is opgezet in 2020 en bedoeld voor eenmalige publieke investeringen. Met het Nationaal Groeifonds trekt het kabinet tussen 2021 en 2025 circa € 20 miljard uit voor projecten. Het gaat om gerichte investeringen de terreinen kennisontwikkeling en onderzoek, ontwikkeling en innovatie.

In de tweede ronde heeft de adviescommissie 35 voorstellen beoordeeld. Met ondersteuning van het Centraal Planbureau en verschillende experts zijn de voorstellen beoordeeld op het verwachte effect op het verdienvermogen, op de strategische onderbouwing, op de kwaliteit van het plan, en de kwaliteit van samenwerking en governance.