Ministerie dient vier onderwijsplannen in bij Nationaal Groeifonds

03 november 2021

Op 31 oktober heeft het ministerie van OCW vier onderwijsplannen voor het funderend onderwijs ingediend bij het Nationaal Groeifonds. Eén plan richt zich op de verbeter- en onderzoekscultuur in het onderwijs en de versterking van de kennisinfrastructuur, de overige drie plannen richten zich op het effectief inzetten van digitalisering ter verbetering van het onderwijs. In het voorjaar van 2022 wordt bekend of de plannen worden gehonoreerd. Wanneer plannen kunnen worden uitgevoerd, mogen scholen naar eigen inzicht deelnemen.

Het Nationaal Groeifonds is bedoeld om met eenmalige investeringen een duurzame groeisprong te maken in verschillende maatschappelijke domeinen die van invloed zijn op het Nederlands verdienvermogen. Het onderwijs is aangemerkt als één van deze maatschappelijke domeinen. Er zijn vier onderwijsplannen ingediend.

  • Het plan Impuls Open Leermateriaal ziet toe op een forse investering in het openleermiddelendomein.
  • Het plan Digitaal Onderwijs – Goed Geregeld betreft een publiek-privaat programma waarin een herontwerp van de leermiddelenketen wordt ontwikkeld en geïmplementeerd. Ook wordt een publiek-privaat Afsprakenstelsel opgericht dat erop toeziet dat de leermiddelenketen veiliger, betrouwbaarder en efficiënter wordt.
  • Het plan Digitale Oplossingen voor Onderwijsproblemen voorziet in middelen (meerjarig) voor initiatieven van scholen, kennisinstellingen en waar mogelijk IT-ontwikkelaars voor de ontwikkeling van digitale producten.
  • Het plan Ontwikkelkracht dat zich richt op de verbetercultuur in het onderwijs en de versterking van de kennisinfrastructuur, maakt de voorstellen compleet. De plannen vertegenwoordigen een totale waarde van ongeveer 500 miljoen euro en een looptijd van gemiddeld 9 jaar.

 

Steun van brancheorganisaties

De voorstellen, die vanaf september concreet vorm hebben gekregen, voldoen aan de doelstellingen en kaders zoals die door het Nationale Groeifonds zijn opgesteld. Tegelijkertijd sluiten ze goed aan bij de strategische agenda van de sector. Dat is voldoende reden voor de VO-raad om steun uit te spreken voor de plannen. Ook de PO-Raad, CNV Onderwijs, FVOV, VVVO, AVS en het Lerarencollectief hebben in oktober hun steun uitgesproken. Wel zijn we kritisch op het gelopen proces. In een volgende ronde moet het veld veel eerder betrokken worden en moeten er voldoende tussenmomenten worden ingebouwd.

Voorjaar 2022 gehonoreerde plannen bekend

In totaal zijn 37 plannen ingediend bij het Nationaal Groeifonds. De komende maanden gaat een onafhankelijke commissie onder leiding van Jeroen Dijsselbloem de plannen beoordelen. Daarbij kijkt de commissie naar het effect op de langetermijngroei van de Nederlandse economie en weegt zij de maatschappelijke voor- en nadelen.

In het voorjaar van 2022 wordt bekend welke plannen worden gehonoreerd. Na goedkeuring komen de toegekende middelen vrij uit het Nationaal Groeifonds van het kabinet. In dit fonds zitten middelen  voor eenmalige investeringen met een duurzaam effect op het Nederlands verdienvermogen. Het fonds leent zich dus niet voor structurele investeringen en de financiering van beleid. Uiteindelijk besluit het kabinet of het geld wordt toegekend aan een project. Scholen maken vervolgens zelf de keuze of zij willen participeren in een project.

De vier onderwijsplannen samengevat