Nieuwe brochure over tijd organiseren in het vo

08 oktober 2018

Het ministerie van OCW en de Onderwijsinspectie hebben in samenwerking met leraren een brochure gemaakt over de wet- en regelgeving rond tijdsbesteding in het vo. Scholen vinden hierin wat wettelijk gezien ‘moet’ op dit vlak en welke ruimte ze hebben voor eigen invulling. De brochure biedt zo handvatten voor schoolleiders, bestuurders, leraren en medezeggenschapsraden om het gesprek aan te gaan over de tijdsbesteding en organisatie van het onderwijs op de eigen school, en wat misschien anders kan. Specifiek kan het scholen helpen bij het organiseren van meer ontwikkeltijd voor leraren, zoals afgesproken in de nieuwe CAO VO.

Naast de brochure is ook een website ‘Ontdek de ruimte’ ontwikkeld, met daarop onder meer een gespreksplaat en relevante voorbeelden en verwijzingen.
 

Meer ontwikkeltijd voor leraren
In de nieuwe CAO VO is afgesproken dat de werkdruk voor leraren vermindert en dat ze meer tijd kunnen besteden aan onderwijsontwikkeling en professionalisering. Scholen bepalen zelf hoe ze dit organiseren en hier invulling aan geven. Het is dan goed te weten wat wettelijk mogelijk is. De nieuwe brochure kan hierbij helpen.

Op de website van Voion vinden scholen meer ondersteuning bij het invullen en organiseren van de afspraken over meer ontwikkeltijd voor leraren. In het dossier ‘Meer ontwikkeltijd’ vindt u onder meer informatie, instrumenten en praktijkvoorbeelden. Recent is hier ook een gesprekstool toegevoegd, die handvatten biedt om binnen de school in gesprek te gaan over hoe werkdrukvermindering en ontwikkeltijd gerealiseerd kan worden.