Nieuwe leidraad ‘Vertrouwenswerk op school’

03 juni 2021

School & Veiligheid heeft een gratis leidraad ontwikkeld om schooldirecties en -besturen te ondersteunen bij het opzetten van het vertrouwenswerk. Naast aandacht voor het goed beleggen van rollen en taken, biedt de leidraad ook handvatten voor hoe je dit werk in de school zo organiseert dat leerlingen, ouders en medewerkers sneller uitkomen bij die medewerker die hen kan helpen, en melders en klagers een plek hebben waar hun vertrouwen in de schoolaanpak kan worden hersteld.

Spilfunctie voor interne vertrouwenspersoon

Veel scholen hebben verschillende functionarissen aangesteld voor het vertrouwenswerk; naast mentoren spelen hierbij bijvoorbeeld ook een zorgcoördinator, aanspreekpunt pesten en/of veiligheidscoördinator een rol. Dit maakt het soms lastig bij de juiste persoon uit te komen als er een probleem is. Soms blijven problemen hierdoor onbesproken of onopgelost. Volgens de leidraad is het daarom belangrijk dat de school over één goed, toegankelijk aanspreekpunt voor de afhandeling van meldingen en klachten beschikt: de interne vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon neemt in de leidraad een spilfunctie in. 

Probleem- en klachtgebieden

In de leidraad worden zes probleem- en klachtgebieden behandeld: schoolorganisatie, onderwijskundige zaken, huiselijk geweld en kindermishandeling, persoonlijke problemen en problemen thuissituatie, seksueel grensoverschrijdend gedrag en ongewenst gedrag op school. Per gebied staan de routes voor leerlingen, ouders en collega’s aangegeven bij klachten of meldingen en worden tips gegeven voor een goed functionerend beleid. 

Ook zijn in de leidraad een uitgebreide functieomschrijving voor de vertrouwenspersoon en een nieuwe voorbeeld-interne klachtenregeling opgenomen, passend bij de aanpak zoals de leidraad beschrijft. Die voorbeeldklachtenregeling kan goed worden geïntegreerd in de externe modelklachtenregeling van de sectorraden en klachtencommissies. 

De leidraad is gemaakt in opdracht van het ministerie van OCW en is meegelezen door vertegenwoordigers van de sectorraden, de vertrouwensinspectie, klachtencommissies en het onderwijsveld.

Zie ook het bericht op de site van School & Veiligheid.