Nieuwe regionale werkgelegenheidscijfers gepubliceerd

04 april 2024

Voion heeft nieuwe cijfers gepubliceerd over de verwachte werkgelegenheid en lerarentekorten in het vo (landelijk en per regio). De cijfers zijn gebaseerd op data van Centerdata uit december 2023.

Schoolleiders en bestuurders kunnen deze cijfers gebruiken bij beleidsontwikkeling op het vlak van shrm en de aanpak van het lerarentekort (op school-, bestuurs- en regionaal niveau). Op regionaal vlak wordt momenteel binnen sectoroverstijgende onderwijsregio’s gezamenlijk vorm gegeven aan dergelijk beleid. 


Verwachte tekorten

Door de verwachte afname van het aantal leerlingen in de komende jaren, wordt verwacht dat de landelijke vraag naar leraren in de periode 2023-2028 met 4% zal afnemen. In 2023 was de werkgelegenheid 60.892 fte, in 2028 is de verwachte werkgelegenheid 58.441 fte.

Er zijn regio’s waar de werkgelegenheid sterker zal afnemen dan het landelijk gemiddelde. De grootste afname wordt verwacht in Drenthe: 12,3%. In Rotterdam en in Rijnmond wordt er geen afname, maar een toename in de werkgelegenheid verwacht met respectievelijk minder dan 1 en 1%.

Ondanks de afnemende werkgelegenheid wordt voor 2028 toch een tekort van 2.914 fte aan leraren verwacht. Dat is 5% van de werkgelegenheid in 2028 (in 2023 ging het nog om 3,9% van de werkgelegenheid).

In de regio Midden-Holland wordt het grootste tekort verwacht: 6,8%. In de regio Drenthe wordt een tekort van 3,2% verwacht, het laagste van alle regio’s. In de vakken Nederlands, Wiskunde, Duits, Frans, Natuurkunde en Scheikunde worden in 2028 de grootste tekorten verwacht.
 

Bevoegd gegeven lesuren

In 2022 werden de meeste lessen gegeven door een bevoegde leraar, namelijk in totaal 86%. Dat is vergelijkbaar met 2021. Ook hier zijn weer regionale verschillen. In de top drie met het hoogste aandeel bevoegden staan Midden-Limburg (93%), Zuid-Limburg (93%) en Midden-Gelderland (91%). In de regio’s Midden-Holland (9%) en Haaglanden (8%) werden de meeste lesuren onbevoegd gegeven. 
    

Inzicht op bestuurs-, school- of vestigingsniveau?
Wil je inzicht krijgen in de personeelsontwikkeling op bestuurs-, school-, vestigings- of teamniveau voor de komende jaren? Ga dan aan de slag met het Scenariomodel-VO. Dit instrument zet leerlingenprognoses op basis van cijfers van DUO, het CBS en het Planbureau voor de leefomgeving af tegen jouw geanonimiseerde personeelsgegevens. Zo wordt per vak en/of functie duidelijk of er in de toekomst sprake zal zijn van over- of ondercapaciteit. Ook is het mogelijk dat scholen gezamenlijk en/of op regionaal niveau een strategische personeelsplanning maken.

De adviseurs van Voion kunnen je kosteloos helpen bij het gebruik van het Scenariomodel-VO: scenariomodelvo@caop.nl.