OCW bezig met voorbereiding wetstraject huisvesting

28 maart 2019

Het ministerie van OCW is bezig met de voorbereiding van een wetstraject over huisvesting. Het gaat om de voorstellen die de VO-raad, PO-Raad en VNG in december op ambtelijk niveau aan OCW hebben aangeboden. Kern van deze voorstellen is dat een Integraal Huisvestingsplan (IHP) verplicht wordt gesteld en dat renovatie als volwaardige optie in de wet wordt opgenomen.

Ambtelijk OCW heeft al aangegeven positief te staan ten opzichte van de voorstellen. Zij leggen deze nu aan minister Slob voor. Als hij ook positief reageert, zal het wetgevingstraject worden opgestart.

De voorstellen zijn ook relevant voor de verduurzamingsdiscussie van dit moment. De komende tientallen jaren moet ook bij scholen heel veel gebeuren wat betreft verduurzaming. Een IHP helpt dan om maatregelen te kunnen plannen en scholen zekerheid te bieden. Een duidelijke plaats voor renovatie in de regelgeving is relevant omdat veel verduurzaming via renovatie zal plaatsvinden.

Routekaart Klimaatakkoord

De VO-raad en PO-Raad zijn op het moment bezig met het maken van een routekaart onder de paraplu van het Klimaatakkoord. In de routekaart moet aangegeven worden hoe sectoren denken de doelen uit het Klimaatakkoord te realiseren: 49% CO2-reductie in 2030 en 95% CO2-reductie in 2050. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is het vergaren van voldoende gegevens om de uitgangssituatie goed in beeld te brengen en om de ontwikkeling in de komende jaren te kunnen monitoren. Er wordt hard aan gewerkt die gegevensverzameling op poten te zetten.