Omstreden lerarenregister uitgesteld

10 juni 2018

Minister Slob kiest voor een ingrijpende koerswijziging rond het lerarenregister: de verplichte inschrijving van leraren in het lerarenregister wordt uitgesteld. De minister wil eerst focussen op een stevige, representatieve beroepsgroep-organisatie, die van onderop tot stand komt. Daarnaast wil de minister meer aandacht geven aan de schoolcontext waarin de wet zijn werk gaat doen. Dat staat in een brief die minister Slob op 11 juni aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Minister Slob kiest naar eigen zeggen voor een ‘ingrijpende koerswijziging’: ‘Het opbouwen van een stevige beroepsgroep voor leraren verdient een nieuwe kans’, schrijft hij in zijn brief aan de Kamer. Om te bepalen welke stappen nu gezet moeten worden om te komen tot een stevige beroepsgroep, heeft de minister aan Alexander Rinnooy Kan gevraagd om dat nader te verkennen.

Update: Op woensdagavond 26 september 2018 gingen leraren in het po, vo en mbo in gesprek met Alexander Rinnooy Kan over het toekomstige functioneren van de beroepsgroep, waarover Rinnooy Kan een advies opstelt. Bekijk de opnames van het gesprek met leraren.

De minister maakt ook een pas op de plaats met het verplichte lerarenregister: ‘pas als duidelijk is wat er nodig is om het register in te zetten als register van, voor en door de leraar, gaan we de volgende stap zetten.’ Het vrijwillige register blijft ondertussen beschikbaar voor leraren die daar hun portfolio in hebben opgeslagen. Volgens de minister is het lerarenregister te veel een doel op zich geworden, terwijl dit juist bedoeld was als een middel om de beroepsgroep te versterken.

Lobby sorteert effect

De VO-raad staat achter de ontwikkeling van een lerarenregister als instrument om het leraarsberoep te versterken, maar is blij dat er aandacht is voor knelpunten die een goede implementatie in de weg staan. Het is belangrijk dat de tijd wordt genomen om belangrijke randvoorwaarden op orde te krijgen en pas tot implementatie over te gaan op het moment dat er breed draagvlak onder leraren is. Eind maart 2018 hebben de sectorraden daarom gezamenlijk gepleit voor het ‘on hold’ zetten van de implementatie van het lerarenregister.

De VO-raad is positief over de grondtoon van de brief van minister Slob, die alle actuele issues rond het omstreden register, de Onderwijscoöperatie en de Wet Beroep Leraar en Lerarenregister adresseert. Het is goed dat de minister het belang van draagvlak onder leraren, de betrokkenheid van schoolbesturen en het belang van inbedding van het register in de schoolcontext adresseert en (h)erkent. Daarmee wordt recht gedaan aan belangrijke zorgen die de VO-raad de afgelopen jaren samen met de PO-Raad en MBO Raad meermaals voor het voetlicht heeft gebracht bij politiek, overheid, bonden en beroepsgroep.

Gegevenslevering

Kritischer is de VO-raad over het uitblijven van een tegemoetkoming rond de gegevenslevering door schoolbesturen. Het ministerie geeft aan te blijven verwachten van schoolbesturen dat zij uiterlijk 1 augustus 2018 de gegevens voor het lerarenregister aanleveren.

Een steeds groter wordende groep schoolbesturen heeft fundamentele vragen bij de gegevenslevering, met name waartoe de gegevenslevering nog dient. Die vraag wordt met de nieuwe koers van minister Slob extra relevant, aangezien de verdere implementatie van het register voorlopig wordt uitgesteld. De sectorraden achten het vooralsnog onverantwoord om onverkort aan de wettelijk vastgelegde datum van 1 augustus vast te houden. Er moet eerst duidelijkheid komen over de invulling van het lerarenregister, de herregistratie en de vorming en rol van een beroepsgroep leraren, alvorens tot een verplichte gegevenslevering, met draagvlak vanuit leraren, scholen en besturen, kan worden overgegaan.

De sectorraden hebben deze zorgen afgelopen week opnieuw overgebracht aan de minister en daarbij een voorstel gedaan. Belangrijk element daarin is om pas op de plaats te maken met de verplichte gegevenslevering. En dat schoolbesturen gedurende de periode van ‘pas op de plaats’ wel vrijwillig gegevens kunnen leveren voor het portfolio als dat op verzoek is van een individuele leraar. De sectorraden zijn nog in afwachting van een antwoord van de minister op dit voorstel.