Onderwijsplannen voor Groeifonds nu beoordeeld door commissie

21 januari 2021

Het ministerie van OCW heeft bij de onafhankelijke toetsingscommissie van het Nationaal Groeifonds drie plannen voor het onderwijs ingediend. Eén van de plannen draagt de titel ‘Transitie naar innovatief en toekomstgericht onderwijs’, waarin het ministerie een plan uitwerkt voor het aanjagen van digitalisering en curriculumvernieuwing in het PO en VO.

In deze fase van het Nationaal Groeifonds kunnen alleen ministeries plannen indienen bij de fondsbeheerders (de ministeries van EZK en Financiën). Wel is de VO-raad geconsulteerd bij de totstandkoming van dit plan, samen met de PO-Raad en vertegenwoordigers van leraren en schoolleiders.

Naast inhoudelijke input op de plannen voor digitalisering en curriculumontwikkeling, heeft de VO-raad tijdens de consultatie gewezen op het belang van een duidelijke verbinding met en het benutten van bestaande regionale structuren, om investeringen optimaal te laten renderen. Daarnaast moeten investeringen benut worden om landelijk verbindingen te leggen tussen de verschillende regio’s. Bovenop investeringen in regionale structuren en een landelijke regierol, vinden we het belangrijk dat scholen en besturen de vrijheid krijgen om zelf te bepalen welke ontwikkeling zij willen doormaken met middelen uit het Nationaal Groeifonds, binnen de kaders van de doelstellingen van het plan.

De andere twee plannen die zijn ingediend heten 'Leven Lang Ontwikkelen' (LLO) en 'Beleidsexperimenten'
Het voorstel voor LLO bevat investeringen die zowel vraag als aanbod voor LLO moeten versterken. De vraag moet worden versterkt door investeringen in de leercultuur, onder andere door middel van een digitaal scholingsoverzicht met een gepersonaliseerd overzicht van scholings- en financieringsmogelijkheden en doordat middels een pilot ontwikkeladviezen beschikbaar worden gesteld aan werkenden en werkzoekenden met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Het aanbod moet worden versterkt door de ontwikkeling van flexibele en vraaggerichte opleidingen, in het bijzonder gericht op groeisectoren. In het plan voor beleidsexperimenten worden vier experimenten voorgesteld die moeten bijdragen aan (inzicht in) kwaliteitsverhoging in het funderend onderwijs. Deze experimenten gaan over

  1. kwaliteitsverschillen tussen scholen,
  2. kindvoorzieningen buiten schooltijd,
  3. alternatieven voor vroegselectie en
  4. aanpak personeelstekorten in het primair onderwijs op kwetsbare scholen.
     

Plannen worden nu beoordeeld, daarna pas gepresenteerd

In hoeverre de suggesties van de VO-raad zijn overgenomen door het ministerie, moet duidelijk worden bij de presentatie van de plannen. De verwachting is dat in de eerste helft van 2021 de plannen beoordeeld zullen worden door een onafhankelijke beoordelingscommissie van het Nationaal Groeifonds. Geld vanuit het Nationaal Groeifonds zal voor plannen beschikbaar worden gesteld na positief advies van de onafhankelijke beoordelingscommssie. Het kabinet spreekt de verwachting uit nog in het tweede kwartaal van 2021 geld beschikbaar te kunnen stellen.

De VO-raad zal haar leden via geijkte communicatiekanalen op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen.