Ontwikkeling kerndoelen ligt op schema

09 maart 2023

Minister Wiersma heeft op 23 februari een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met daarin een tussenbalans van de bijstelling van de kerndoelen basisvaardigheden voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Daarnaast worden de contouren geschetst van een systeem voor periodiek onderhoud van het curriculum.

In de brief van minister Wiersma is te lezen dat de ontwikkeling van de kerndoelen basisvaardigheden volgens planning verloopt. Ook wordt vermeld dat kan worden gestart met de ontwikkeling van de kerndoelen voor de overige leergebieden. Hierover is de VO-raad positief en het sluit aan bij ons eerdere pleidooi voor een integrale ontwikkeling van de kerndoelen, zodat de samenhang binnen het curriculum geborgd wordt.

Geen kerndoelen voor socialisatie en persoonsvorming

De minister geeft aan dat er geen afzonderlijke en ‘afrekenbare’ kerndoelen komen voor socialisatie en persoonsvorming. De Tweede Kamer had hier ook op aangedrongen. Dit heeft echter wel als risico dat het kan leiden tot een versmalling van de brede definitie van onderwijskwaliteit. De VO-raad vindt het daarom belangrijk dat scholen voldoende tijd en ruimte hebben om dit vorm te geven. Het is immers onderdeel van de maatschappelijke opdracht van het onderwijs. Ook de samenhang tussen de leergebieden moet in het oog worden gehouden.

Pilots

De eerste pilots gaan na de zomer van 2023 starten. Het terugdringen van de overladenheid van het curriculum is een belangrijk doel van de bijstelling van het curriculum. In het in de brief aangekondigde plan voor de pilots zal hiervoor ook specifiek aandacht moeten zijn. Definitieve besluitvorming en wetgeving moet pas plaatsvinden als de totale set vernieuwde kerndoelen goed is beproefd en als uitvoerbaar is beoordeeld in de pilots.

Periodiek curriculumonderhoud

De minister beschrijft in de brief de systematiek van periodiek curriculumonderhoud. De VO-raad onderschrijft het belang van een goed werkende systematiek, zodat het curriculum up-to-date blijft. De minister wil daartoe de curriculumketen moderniseren en is voornemens de Onderwijsraad hierin een belangrijke rol te geven en een onafhankelijk Permanent Curriculumcollege in te richten met de volgende opdracht:

  • De Onderwijsraad geeft eens per tien jaar een strategisch advies over het curriculum.
  • Een permanent en onafhankelijk Curriculumcollege vertaalt dit strategische advies naar wat dit concreet betekent voor het curriculum en plaatst dit in een onderhoudskalender.
     

Deze kalender wordt periodiek vernieuwd en formeel door de minister vastgesteld. De eerste te nemen stappen voor het periodieke curriculumonderhoud zijn hiermee benoemd. Een heldere lijn naar de toekomst met een visie op het vervolg mist nog, waardoor consequenties van keuzes die nu gemaakt worden lastig te overzien zijn. Er moet meer helderheid komen over de opdracht en het mandaat van zowel de Onderwijsraad als van het Curriculumcollege. In de optiek van de VO-raad is belangrijk dat periodiek de grote lijnen worden uitgezet in een strategisch advies. Het kan kwetsbaar zijn om alleen de Onderwijsraad die taak te geven. Daarom zal de VO-raad blijven bepleiten om dit breed op te pakken (bijvoorbeeld door de SER hierin te betrekken) en om hier bij de verdere uitwerking van het wetstraject rekening mee te houden.