Ook Onderwijsinspectie pleit voor groot onderhoud

14 april 2021

Grijp de crisis aan om het onderwijs structureel te verbeteren. Daarvoor pleit de Onderwijsinspectie in de vandaag gepubliceerde Staat van het Onderwijs 2021. De inspectie constateert dat de coronacrisis al bestaande problemen zoals kansenongelijkheid en achterblijvende basisvaardigheden uitvergroot heeft. De VO-raad herkent deze analyse en deelt het pleidooi om als sector, én vanuit de politiek, in te zetten op duurzame verbeteringen van het onderwijs. Vorig jaar pleitte de gehele onderwijssector - van po tot wo - al voor groot onderhoud om op die manier een kwaliteitssprong te kunnen maken.

De Onderwijsinspectie spreekt haar waardering uit voor het grote aanpassingsvermogen dat docenten en leerlingen aan de dag hebben gelegd sinds het uitbreken van de crisis waarin we nog altijd verkeren. Ze doet een oproep om van ‘reparatie’ tot ‘renovatie’ te komen, door de middelen die vrijgemaakt zijn om de gevolgen van de crisis voor leerlingen op te vangen, en de innovatiekracht die is losgekomen in de scholen, in te zetten voor duurzame verbetering. De VO-raad onderstreept, en voelt zich gesteund door, deze oproep; een renovatie is nodig, en het bouwontwerp daarvoor is er. Vorig jaar presenteerde de gehele onderwijssector het visiestuk de Toekomst van ons Onderwijs, met antwoorden op de grote uitdagingen in (de gehele keten van) het onderwijs: de kansenongelijkheid, de basisvaardigheden die onder druk staan, het gebrek aan maatwerk en flexibiliteit in het onderwijsstelsel en niet in de laatste plaats het lerarentekort en de onderwijsarbeidsmarkt. 

Ook wij zien dat de corona-pandemie de grote uitdagingen van het onderwijs heeft uitvergroot. Tegelijkertijd heeft de crisis de brede opdracht waar we voor staan in het onderwijs meer dan ooit duidelijk gemaakt en ons veel geleerd over de flexibiliteit en veerkracht in de scholen, bij onderwijspersoneel, ouders en niet in de laatste plaats de leerlingen zelf. Veel aandacht en inspanning is er in de scholen op dit moment op gericht om de huidige leerlingen, met alle beperkingen die de crisis met zich meebrengt, volop ontwikkelingskansen te bieden, bijvoorbeeld in de vorm van uitstel van selectie. Maar een nadrukkelijke wens van scholen is om de middelen die beschikbaar komen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs in te zetten voor duurzame verbetering van het onderwijs. Dat kan deels met incidenteel geld, maar sommige structurele knelpunten vragen om structurele investeringen – zoals de Onderwijsraad vorige week ook onderstreepte


Staat van de Schoolleider 

Naast de Staat van het Onderwijs is vandaag ook de Staat van de Schoolleider 2021 gepubliceerd; een gezamenlijke uitgave van de AVS en de VO-raad. In deze ‘eigen’ staat komen schoolleiders aan het woord en vertellen zij over hun rol en hun inzet om leerlingen - ook in crisistijd - goed uitgerust hun toekomst tegemoet te laten treden.