Op alle niveaus meer aandacht nodig voor schoolexaminering

16 december 2018

Er moet op alle niveaus meer aandacht komen voor de schoolexaminering. Door de sterke focus op het centraal examen is het schoolexamen op scholen, in het overheidsbeleid en in het onderwijstoezicht ondergesneeuwd. Besturen, schoolleiders en docenten moeten weer de ruimte nemen en krijgen om het schoolexamen een volwaardige plek te geven in het onderwijs. Dat stelt de VO-raad in reactie op het rapport van de Commissie Kwaliteit Schoolexaminering. De VO-raad gaat over de conclusies en de waardevolle aanbevelingen in gesprek met zijn leden, de overheid en de inspectie.

Door de focus op het centraal examen en aangescherpte exameneisen is de aandacht voor de schoolexamens en voor de kwaliteitsborging ervan verslapt, zo stelt de commissie. Er zijn geen indicaties gevonden voor grootschalige onregelmatigheden bij de uitvoering van de schoolexamens, maar het systeem van kwaliteitsborging bevat kwetsbaarheden en de schoolexaminering wordt te weinig vanuit de onderwijsvisie en als volwaardige aanvulling op het centraal examen vormgegeven. De commissie spreekt treffend over het schoolexamen dat vooral het karakter heeft gekregen van ‘oefenen voor het centraal examen’.

Paul Rosenmöller, voorzitter VO-raad: “Al gaat de schoolexaminering op individuele scholen volgens de commissie doorgaans goed, het huidige systeem corrigeert het onvoldoende als dit niet het geval is. Die kwetsbaarheden moeten we aanpakken, en dit grondige rapport biedt daarvoor goede handvatten. Daar zit het huiswerk voor de scholen en dat gaan we met hen bespreken. Maar daarmee alleen, dat constateert de commissie ook, zijn we er niet. De sterke overheidssturing op resultaten van het centraal examen maakt het moeilijk voor scholen om het schoolexamen de plaats te geven die het verdient. Dat vraagt om aanpassing van de regelgeving en daar moeten we over in gesprek met de overheid en de Onderwijsinspectie. Gezamenlijk zullen we de condities moeten creëren om het schoolexamen terug te brengen tot zijn oorspronkelijke doel.”

De VO-raad stelde de commissie in naar aanleiding van de problemen rondom de schoolexamens bij twee vmbo-scholen in Maastricht.