Openbare verantwoordingswebsite ‘Samenwerkingsverbanden op de kaart’ online

28 november 2019

Op 28 november is tijdens de ALV van de VO-raad de website ‘Samenwerkingsverbanden op de kaart’ gepresenteerd. Op deze openbare website kunnen samenwerkingsverbanden passend onderwijs inzichtelijk maken hoe zij werken en welke resultaten zij hebben bereikt. De website komt voort uit de ambitie van de swv’en en schoolbesturen in het po en vo om zich rijker te verantwoorden over passend onderwijs en om – zowel intern als extern – te gesprek hierover aan te gaan en van elkaar te leren.

Op de website vinden belangstellenden diverse data over de samenwerkingsverbanden po en vo, zoals (de ontwikkeling van) het aantal leerlingen in het regulier, speciaal en praktijkonderwijs, de reservepositie, de organisatievorm en het toezicht. Hierover is zowel per swv als op landelijk niveau informatie beschikbaar. De informatie is afkomstig van DUO, het Dashboard Passend Onderwijs en de samenwerkingsverbanden; de swv’en kunnen bij de data ook zelf een toelichting geven.

Via de website kunnen samenwerkingsverbanden betrokkenen zo beter informeren over de ontwikkelingen en werkwijze binnen hun eigen swv, en zich beter verantwoorden over de gemaakte keuzes en bereikte resultaten. Dit wordt maatschappelijk en politiek ook steeds belangrijker geacht. Daarnaast dient de site ook als aanjager voor de professionele dialoog hierover, zowel binnen het eigen samenwerkingsverband als met andere swv’en en besturen. Op basis van de verzamelde data – die ook onderling vergelijkbaar zijn – kan hierover een rijker gesprek worden gevoerd.  

Samenwerkingsverbanden op de kaart is een vervolg op het bestaande Dashboard Passend Onderwijs; dit dashboard is – na besluitvorming hierover in de ALV’s van de VO-raad en PO-Raad in november 2018 – doorontwikkeld tot een openbare verantwoordingswebsite. De website zal in 2020 verder worden doorontwikkeld.