Oproep aan aantal samenwerkingsverbanden: ontwikkel tijdpad voor aanstellen onafhankelijk lid intern toezicht

17 maart 2021

De VO-raad en PO-Raad hebben een brief gestuurd aan samenwerkingsverbanden die nog geen onafhankelijk lid hebben aangesteld binnen het intern toezicht. De sectorraden vragen hierin om een tijdpad te ontwikkelen en te delen waarin ze aangeven wanneer ze dit onafhankelijke lid aan het intern toezicht gaan toevoegen.


Op de ALV’s in 2019 hebben de leden van de PO-Raad en VO-raad afgesproken om in ieder geval één onafhankelijk lid toe te voegen aan het intern toezicht van ieder samenwerkingsverband. Dit lid is niet verbonden aan één van de deelnemende schoolbesturen. Hiermee beogen we een ‘blik van buiten’ toe te voegen aan de besturing van het samenwerkingsverband. Dat kan iemand zijn met bijvoorbeeld ervaring in de (jeugd)zorg of het openbaar bestuur. Daarmee worden er nieuwe perspectieven in het samenwerkingsverband ingebracht. 

Deze verenigingsafspraak is ook opgenomen in de Code Goed Onderwijsbestuur VO.  De raden vinden het belangrijk dat samenwerkingsverbanden de afspraak uitvoeren. 

Zo’n tweederde van de samenwerkingsverbanden heeft inmiddels een onafhankelijk lid in het intern toezicht. Ook zijn er samenwerkingsverbanden die dit op korte termijn van plan zijn. Soms wordt dit op een passend moment binnen de doorontwikkeling van de organisatie gedaan, bijvoorbeeld rondom een directeurswissel of bestuurlijke fusie.

Relatie met verbeterpunten passend onderwijs 

De onafhankelijkheid in het intern toezicht van de samenwerkingsverbanden is geen doel op zich, maar de realisatie van deel één van het verbeterpunt governance uit de ‘Verbeteraanpak passend onderwijs’. Naast deze verbeteraanpak met 25 verbeterpunten en aangenomen moties tijdens de behandeling van de evaluatie van passend onderwijs in de Tweede Kamer, is de ontwikkeling naar inclusief/inclusiever onderwijs heel relevant. De VO-raad wil dit jaar met alle betrokken netwerkpartijen in gesprek over de ontwikkeling naar inclusiever onderwijs. Alle verbeteracties met betrekking tot passend onderwijs moeten wat de VO-raad betreft passen in deze ambitie.